Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 10 Sayı 10 (2016-10)

Cilt 10 Sayı 10 (2016-10)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

13-36

Ahmed Yesevî'nin Fakr Anlayışı

Fakr Concept of Ahmed Yesevî

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE

Özet Tam Metin
37-50

دلالة السياق و انماطه في القران الكريم من منظور الامام الزركشي

İmam Zerkeşî'ye Göre Kur'ân'ı Kerîm'de Siyak Delaleti ve Yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Karim Farok Ahmed

Özet Tam Metin
51-76

Rüştiye Okulları ve Kazancızâde Emîn Edîb'in Tuhfe-i Hulûsiyye Fî Usûli'l-Ehâdîsi'n-Nebeviyye Adlı Hadis Usulü Ders Kitabı

The Rushdiye Schools and Kazancizâde Emîn Edîb's Cours Book for Hadîs Methodology Tuhfe-i Hulûsiyye fî Usûli'l-Ehâdîsi'n-Nebeviyye

Yrd. Doç. Dr. Eyyup AKDAĞ

Özet Tam Metin
77-110

İslam Hukukunda Kolaylık İlkesi Bağlamında Umûmu'l-Belvâ İstihsan İlişkisi

The Relationship Between Umumu'l-Belva and Istihsan In Terms of Facilitative Doctrine

Yrd. Doç. Dr. Ercan ESER

Özet Tam Metin
111-127

Birlikte Yaşama Kültürü Açısından Hılfu'l-Fudûl

Hilfu'l-Fudul in Terms of Culture of Living Together

Yrd. Doç. Dr. Kemal GÖZ

Özet Tam Metin
127-164

İskilipli Mehmed b. Ömer'in Nuhbetu'l-Fiker Haşiyesi ve Tercümesinin Neşri

Mehmed b. Omar of Iskilip and the Edition Critique of the Gloss and the Translation of his Nukhbat al-Fikar

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Taha İMAMOĞLU-Öğr. Gör. Fatih GÜMÜŞ

Özet Tam Metin
165-183

The Possibility of Traversing the Imaginal Knowledge-Remarks of Muhammad b. Abd al-Jabbar al-Niffari on Vision (Ru'yah) and Absence (Ghaybah)

Nazari Bilgide Geçişlerin Mümkünlüğü-Muhammed b. Abdulcebbâr en-Nifferî'nin Rüya ve Gayb Hakkındaki Görüşleri

Prof. Dr. Nurullah KOLTAŞ

Özet Tam Metin
185-214

Fâdıl Sâlih es-Sâmerrâî'nin Beyânî Tefsir Anlayışı

The Elucidative Tafsîr (Bayanî) Perception of Fadel Saleh Al-Samerai

Yrd. Doç. Dr. İzzet MARANGOZOĞLU

Özet Tam Metin
215-270

Babür Şah'ın Hayatı ve Kişiliği

Life of Babur Shah and His Personality

Yrd. Doç. Dr. İsmail PIRLANTA

Özet Tam Metin
247-270

Sır Dizilerinde Kadın

Women in Mystery TV Series

Dr. Ümit Harun AKKAYA

Özet Tam Metin
271-306

Bir Osmanlı Müfessiri ve Tefsiri: Gurâbzâde Ahmed Efendi ve Zübedü Âsâri'l-Mevâhib ve'l-Envâr'ı

An Ottoman Quran Interpretor and His Work: Gurabzade Ahmed Efendi and Zübedü Asari'l-Mevahib ve'l-Envar

Dr. Mehmet Akif ALPAYDIN

Özet Tam Metin