Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerEditördenHakem Kurulu

Makaleler / Articles

13-34

Vecd Metafiziği: Ebû Nasr Serrâc Et-Tusî Örneği

Vecd Metaphysic: The Sample of Abu Serrāc al-Tūsī

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Özet Tam Metin
35-74

Kitab-ı Mukaddes ve Kur'an'a Göre Şeytan

Devil According to the Bible and the Qur’an

Doç. Dr. Harun IŞIK

Özet Tam Metin
75-102

Müşriklerin Hz. Peygamber'e Karşı Takındıkları Tavırlar -Ebû Süfyân Örneği-

Polytheists’ Manners Against Prophet Muhammad -Abu Sufyan Sample

Doç. Dr. İsmail PIRLANTA

Özet Tam Metin
103-128

Dünyanın Değerine Dair Ayetler Üzerine Bir İnceleme

A Review of the Verses on the Value of the World

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTUNTAŞ

Özet Tam Metin
129-158

Mukâtil b. Süleyman'ın Tefsirinde İsrâiliyat ve Hurûf-ı Mukattaa Hakkındaki Yorumları

Israiliyat in the Commentary of Muqātil b. Suleiman and His Comments on Hūrūf al-Muqattaa

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTUNTAŞ

Özet Tam Metin
159-183

Beşer Kelimesinin Tahlili ve Kur'an'daki Bağlamı

Analysis of the Word Bashar and Its Context in the Qur’an

Dr. Öğr. Üyesi Ali BİNOL

Özet Tam Metin
185-212

Kur'an'da Allah ve İnsanın Sonsuzluğu Üzerin Bir İnceleme

An Examination on Allah and the Eternity of Man in the Qur’an

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÖZLUYURT

Özet Tam Metin
213-231

Şartların Değişmesiyle Kur'an Ahkâmının Güncellenmesi Hz. Ömer Örneği

Updating the Judgements of the Qur’an With the Changing Circumstances: Omar Example

Öğr. Gör. Muhammet Ali ERDAL

Özet Tam Metin
233-251

Klasik İslam Modernizminin Karakter Yapısı

The Character Structure of Classical Islamic Modernism

Öğr. Gör. Talha ERDEM

Özet Tam Metin
253-267

İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Musiki Eğitimi

Music Education in Theology and Islamic Science Faculties

Öğr. Gör. Hüseyin YÜNER

Özet Tam Metin
269-285

Medine Sözleşmesi Örnekliğinde Hadis ve Siyer Rivayetleri ile İlgili Metodolojik Bir Değerlendirme

A Methodological Evaluation Related to the Hadith and Siyar Narratives in the Sample of Medina Contract

Haci ATAŞ

Özet Tam Metin
287-308

Hristiyan Mezheplerinde Vahiy Anlayışı

Understanding of Revelation in Christian Sects

Harun Dündar KARAHAN

Özet Tam Metin
309-336

İslâm Ekonomisi ve Kavâid-i Fıkhıyye ile İlişkisi

Islamic Economics and the Relevance of al-Qawa’id al-Fiqhiyyah

Davud A. Mustafa, Haşir A. Abdusselam, and Jibrail B. Yusuf

Özet Tam Metin
337-343

İbn Bâcce'de Nübüvvet

Ibn Bajjah on Prophecy

Prof. Dr. M. Saghir Hasan MASUMİ

Özet Tam Metin