Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

185-207

KUR’AN’DA GEÇEN TEZEKKÎ KAVRAMI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

An Assessment On The Concept Of ‘Tezekki’ In The Quran

Ali BİNOL

Özet Tam Metin
Özet
“Tezekkî”, Kur’an’da insanın maddi ve manevi gelişimini anlatan kavramlardan biridir. Tüm insanlığa hidayet rehberi olarak inen Kur’an, iman eden ve imanın gereği olarak amel eden müminlerin kurtuluşa ereceklerini haber vermektedir. Kur’an, kurtuluşa ermeyi “tezekkî” etmeye bağlamıştır. “tezekkî” kavramı- nın mahiyeti ve içerdiği fiiller, daha çok nübüvvetin ilk yıllarında inen Mekkî sûrelerde görülmektedir. İnsanda İslâmî bir kimlik oluşturmayı amaçlayan Kur’an’ın bu konudaki hedeflerinin iyi anlaşılması gerekmektedir. Makalemizde öncelikle “tezekkî” kelimesini ayetler bağlamında ele alacağız. Daha sonra bu kelimenin Türkçeye nasıl çevrildiği ve bu çevirinin, muhatabın zihninde nasıl bir algı oluşturduğu hususu üzerinde duracağız. Mübîn olan Kur’an’ın her kelimesi gibi “tezekkî” kavramının da Kur’an bağlamında ele alınıp değerlendirilmesi Kur’an’ın sağlıklı anlaşılması için gereklidir.
Abstract
One of the words that describe the physical and spiritual development of man in the Qur’an is the concept of “moral purification”. The Qur’an, is a guide to all mankind, informs believers and worshippers of faith to be saved. The nature of the concept of “moral purification” and the actions it contains are more often seen in the Mekkî surats in the first years of the prophecy. The goal of the Qur’an, which aims to create an Islamic identity in human beings, needs to be well understood. In this paper, the expression “moral purification” in the context of verses is explained at first. Then, how this concept was translated into Turkish and how this translation is perceived in the reader’s mind will be stated. Like every word of the Qur’an, consideration and evaluation of the concept of ‘moral purification’ according to the context of the Qur’an is the right way for a healthy understanding of the Qur’an
Künye
BİNOL, Ali, "Kur’an’da Geçen Tezekkî Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme“, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 11, 11 (2017/11) ss. 185-207. Makale Geliş T.: 26/04/2017, Kabul T.: 30/05/2017 BİNOL, Ali, “An Assessment On The Concept Of ‘Tezekki’ In The Quran“, Journal of Faculty of Theology of Bozok University [BOZIFDER], 11, 11 (2017/11) pp. 185-207.
Anahtar Kelimeler
İnsan, Kur’an, mümin, tezekkî, kurtuluş
Keywords
Human, the Qur’an, worshipper, moral purification, salvation.