Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 6 Sayı 2

Cilt 6 Sayı 2

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

13-34

Farabi Metafiziğinde ‘Varlıkta Müştereklik (El-Mevcud Lafzun Müşterek)’ Meselesi

The Issue ‘Commonality In Being (Al-Mavjud Lafz Muşterek)’ In Farabi’s Metaphysics

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Özet Tam Metin
Özet
Yazımız bir varlık analizidir. Analizimiz, Farabi’nin ‘el-mevcud’ ve ‘vücud’ terimleri ile ‘lafzun müşterek’ terimini kapsamaktadır. Varlıkta ortaklık meselesi, müştereklikle/ortaklıkla sıfatlanmış varlık (el-mevcud) meselesidir. O nedenle makalemizin birinci kısmında, Farabi düşüncesindeki ‘varlığın müşterek sıfatı’ belirlenmektedir. Sıfat dilde ‘birçok’ anlamına gelmekte ve eklendiği kavrama bu anlamları kazandırmaktadır. İki tür ortaklık söz konusudur. Birincisi anlamda ortaklık, ikincisi lafızda ortaklık. Farabi düşüncesinde bunlar, müştereklik (mutavâtı’lık, muşekkeklik, musevakalık) ve müteradiflik meseleleridir. Yazımızın ikinci kısmında ortaklığın mahiyeti analiz edilmektedir. Onun mahiyeti ya ortaklık, ya birlik, ya süreklilik, ya eşitliktir. Mahiyet analizinde ‘Şey’, ‘Kategoriler (cevher-araz)’, ‘Zât’ ve ‘Bir’ kavramları örnek olarak alınmaktadır. ‘Şey’, ‘Cevher-Araz’ ve ‘Zât’ kavramları için Farabi’nin Kitabu’l-Hurûf’u, ‘Bir’ kavramı için Kitabu’l-vâhid ve’l-vahde’si kullanılmaktadır.
Abstract
Our paper is an analysis on being. Our analysis covers Farabi’s ‘essence (el-mevcud) and ‘existence (el-vücud) terms and homonym term (lafzun müşterek)’. The problem of homonym term in being is a problem of being that received the attribute ‘müşterek’. Therefore, ‘müşterek’-attribute of being in Farabi’s thought is determined in the first part of our paper. The ‘müşterek’-attribute means ‘a lot’ of meanings in the language and gives these meanings to the concept it is added. So there are two types of partnership or commonality. One of them is homonymous and the second of them is synonymous. In Farabi’s thought, they are musterekship (mutavâtı’ship, musekkekship, musevakaship) and muteradifship issues. In the second part of our paper, the nature of the commonality meanings is analyzed. Its nature is oneness, commonness or plurality, continuity, equality meanings. In the analysis of the nature, thing, categories (jauhar and araz) and being/self (zât) concepts are given as an example. Book of Letters by Farabi is used for ‘thing, substance-accident and self-being’ concepts. Moreover, for ‘one’ concept, Book of One and Oneness is used
Künye
GÖRKAŞ, İrfan, "Farabi Metafiziğinde ‘Varlıkta Müştereklik (El-Mevcud Lafzun Müşterek)’ Meselesi", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 6, 6 (2017/2) ss. 13-34. Makale Geliş T.: 22/11/2017, Kabul T.: 9/12/2017
Anahtar Kelimeler
Farabi, Metafizik, Varlık, Eşlik, İslam Felsefesi
Keywords