Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 6 Sayı 2

Cilt 6 Sayı 2

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

55-83

Amelî Hikmetin Yozgatlı Öncüsü: Halil İpek Hocaefendi

The Forerunner Of Practical Philosophy In Yozgat: Halil Ipek Hodjaefendi

Doç. Dr. Yaşar TÜRKBEN - Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Özet Tam Metin
Özet
Halil İpek Hocaefendi (1925-2017) Yozgatlıdır ve amelî hikmetin öncüsüdür. Bu yazı, iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Halil İpek Hocaefendi’nin hayatı ve aldığı eğitim, ikinci bölümde ise amelî hikmete dair görüşleri ele alınacaktır. O, iki tür eğitim almıştır. Birincisi modern eğitim, ikincisi klasik eğitim. Modern eğitim olarak ilkokul mezunudur. Klasik eğitim olarak medrese dersleri eğitim almıştır. Amelî hikmet eğitimini ise üç İslam entelektüel geleneğinden birisi olan tasavvuf geleneğinde edinmiştir. Resmî görev olarak müezzinlik, imam-hatiplik, müsevvidlik, müftü yardımcılığı ile müftü vekilliği görevleri yapmıştır. Hem resmî görevi esnasında hem bireysel hayatında amelî hikmetin öncülerinden birisi olmuştur. O, birey ahlakını ayetlere, hadislere, örnek tarihsel olaylara dayandırıp ‘sohbet’ ve ‘aşk’ ilkesiyle temellendirmiş, sosyal ahlak olan şehir ahlakını ise hukema ile ‘meşveret’ ilkesine dayandırmıştır.
Abstract
Halil Ipek Hocaefendi (1925- 2017) is the forerunner of practical philosophy from Yozgat, Turkey. This paper is composed of two sections. The first is the life of Halil Ipek and his education, the second is his views on practical philosophy. He received two kinds of education. The first is modern education, the second is classical education. He is graduated from primary school as for modern education. He is graduated from Madrassa as the classical. His education of practical philosophy is gained from the tradition of Sufism (Tasavvuf) that is one of the three intellectual schools of Islam. He held offices of muezzinship, imamate, musevvidship, vice muftiship, and deputy muftiship. He was one of the precursors of practical philosophy in his personal life as well as the official duty. He based individual morality on Quranic verses, hadiths, paradigmatic historical events and founded by the principles of ‘love’ and ‘conversation’ (sohbet); and he relied on ‘consultancy’ (meşveret) and philosophers (hukema) in the foundation of the morality of the city people, that is social morality.
Künye
TÜRKBEN, Yaşar - GÖRKAŞ, İrfan, "Amelî Hikmetin Yozgatlı Öncüsü: Halil İpek Hocaefendi", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 6, 6 (2017/2) ss. 55-83. Makale Geliş T.: 11/12/2017, Kabul T.: 15/12/2017.
Anahtar Kelimeler
Halil İpek, Yozgat, amelî hikmet, ahlak, aşk, meşveret
Keywords