Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 6 Sayı 2

Cilt 6 Sayı 2

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

85-106

Fî Zilâli’l-Kurân’da Rivâyet Kültürü -İstatistiksel Kaynak ve Sıhhat Analizi-

Narrativ̇ e Culture In Fî Zil̇ âli'̇l-Qur’ân - Statistical Source and Authenticity Analysis-

Yrd. Doç. Dr. Hasan YERKAZAN

Özet Tam Metin
Özet
Seyyid Kutub tarafından kaleme alınan “Fî zilâli’l-Kur’ân”, ictimâî tefsir ekolünün bakış açısıyla yazılmış bir tefsirdir. Bu eser, Kur’ân’ın gölgesinde toplumun ıslahını, huzur ve mutluluğunu temin etmek amacıyla yazılmıştır. Klasik tefsir anlayışının dışında farklı bir üslupla yazılan bu kitap, birçok dile tercüme edilerek kısa bir sürede İslâm dünyasında yayılmıştır. Fî zilâli’l-Kur’ân, gündelik hayata dokunması ve toplumsal sorunlara Kur’ân ve hadîslerle doğrudan çözüm bulmaya çalışması yönüyle rağbet görmüştür. Bu bağlamda tefsir sahasına yeni bir soluk getiren ve belli konularda referans alınan bu tefsirde bulunan hadîslerin kaynağını ve sıhhatini bilmek büyük önem arz etmektedir. İşte bu makalede, Fî zilâli’l-Kur’ân’da bulunan rivâyetlerin istatistiksel kaynak ve sıhhat analizi yapılarak tablolar içerisinde takdim edilmeye çalışılmıştır. Rivâyetlerin büyük çoğunluğunun temel hadîs kaynaklarında olduğu ve sıhhat açısından bir sorununun olmadığı görülmüştür.
Abstract
“Fî zilâli'l-Qur’ân”written by Sayyid Qutub, is a commentary writing in a societal interpretation method. This work has been written to ensure the peace and pleasure of the society in the shadow of the Qur'an. This book, written rather differently than the classical interpretation methodical books, has been translated into many languages and has spread rapidly within the İslâmic world. Fî zilâli'l-Qur'ân has acquired a great desire as it touches to everyday life and tries to find solutions for social problems with direct referance from the Qur'an and hadiths. In this context, it is highly important to know the origin and truthfulness of the hadiths found in this tafsir that brought a new solution to the field of commentary and is taken as a reference in certain social matters. In this study, we made tried to present statistical source and authenticity analysis of the narrative in Fî zilâ’li'l-Qur’ân in tables.. It is seen that the great majority of the references are in the main hadith sources and there is no problem in terms of authenticity.
Künye
YERKAZAN, Hasan, "Fî Zilâli’l-Kur’ân’da Rivâyet Kültürü -İstatistiksel Kaynak ve Sıhhat Analizi-", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 6, 6 (2017/2) ss. 85-106. Makale Geliş T.: 07/09/2017, Kabul T.: 13/11/2017.
Anahtar Kelimeler
Seyyid Kutub, Fî zilâli’l-Kur’ân, tefsir, sünnet, hadîs.
Keywords
Sayyid Qutub, Fî zilâli'l-Qur’ân, commentary, sunnah, hadîth.