Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 6 Sayı 2

Cilt 6 Sayı 2

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

107-134

Tıbb-ı Nebevî Ve Bu Konudaki Bazı Hadislerin Değerlendirmesi

Prophetic Medicine And Critics On Some Hadiths

Yrd. Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Özet Tam Metin
Özet
Hadis külliyatı içinde beden ve ruh sağlığı, ilaçlar, hastalıklar ve tedavi yolları gibi doğrudan tıp ilmi ile ilgili pek çok rivayet mevcuttur. Hatta bu rivayetlere istinaden ilahiyat alanında özel bir çalışma alanı oluşmuştur. Tıbb-ı nebevî olarak isimlendirilen bu saha, İslâm tarihi boyunca Müslüman bireylerin sağlıklı yaşamak ve tedavi olmak için başvurduğu en önemli bilgi kaynaklarından biri olmuştur. Modern tıp ne kadar ilerlerse ilerlesin muhafazakâr Müslümanlar bugün bile her fırsatta Tıbb-ı nebevî’ye müracaat etmekte ve şifayı birtakım hadislerde aramaktadır. Bu talepten dolayıdır ki Tıbb-ı nebevî bir çeşit alternatif tıp olarak rağbet görmeye devam etmektedir. Biz bu çalışmamızda hıfzıssıhha, sağlık, şifa ve tedavi konularında tavsiye ve telkin içerikli bazı hadisleri ele aldık. Tıbb-ı nebevî’nin kaynağı olan hadislerden bazılarının sıhhat durumu, kaynak değeri, vürûd sebebi, bu hadislerin nasıl anlaşılması gerektiği ve günümüz toplumuna etkileri üzerinde durduk. Konu ile ilgili önemli gördüğümüz görüş ve değerlendirmelere ilaveten kendi düşüncelerimize de yer verdik.
Abstract
There are many narrations about the medicinal science fields like physical and spiritual health, drugs, diseases, and treatment modalities in Hadith Compilations. Based on these narrations, a new and specific study area was formed in Theology. This field, which is called as “the Prophetic Medicine”, has been the most important source of information for centuries in Islamic history to live healthily and to treat diseases in Muslim societies. No matter how further modern medicine improved, even today, conservative Muslims apply the Prophetic Medicine in every opportunity and seek for remedy in some Hadiths. Because of this demand, the Prophetic Medicine is favored much as an alternative medicine. In this study, we investigated some Hadiths that included recommendations on sanitation, health, remedy, and treatment. We dealt with the accuracy, source value, reason of the delivery of these hadiths, which constitute the source of the Prophetic Medicine, and how they should be understood, and on their effects on today’s society. We added our own viewpoints and interpretations as well as important viewpoints of other authors on the study topic.
Künye
YILMAZ, Orhan, "Tıbb-ı Nebevî Ve Bu Konudaki Bazı Hadislerin Değerlendirmesi", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 6, 6 (2017/2) ss. 107-134 Makale Geliş T.: 16/10/2017, Kabul T.: 9/12/2017.
Anahtar Kelimeler
Hadis, sünnet, tıp, Tıbb-ı Nebevî.
Keywords
Hadith, sunnah, medicine, Prophetic Medicine