Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 6 Sayı 2

Cilt 6 Sayı 2

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

135-155

Kur’an’da Hadîs Kelimesinin Semantik Anlamı

Semantic Meaning Of The Word' Hadith' In Qoran

Dr. Mukadder Ârif YÜKSEL

Özet Tam Metin
Özet
Kur’an’da “hadîs” kelimesi; söz, haber, ibretli hikâye vd. anlamlara gelir. İslâm literatüründe hadîs denilince ilk olarak akla Hz. Peygamber’in sözleri gelir. Kur’an’da geçen hadîs kelimesi ile Hz. Peygamber’in sözlerini ifade eden hadîs kelimesi arasında lügat ve terim bakımından bir alaka olup olmadığı araştırmaya değer bir konudur. Bizim yaptığımız araştırmada aralarında sadece lügat bakımından bir ilişki olduğu anlaşılmıştır. Kur’an’da hadîs kelimesi, kelime ve kavl kelimeleri ile birlikte değerlendirildiğinde geniş bir anlam alanına sahip olduğu görülmektedir.
Abstract
Hadith in the Quran means words, news exalted story etc. When the hadith mentioned in the Islamic literature the words of the Prophet are understood It is worth investigation whether there is any relation between the hadith –of dictionary and terms- in the Quran and the hadith in the words of Prophet Muhammad. According to the research we have conducted they are only relevant for the meaning in dictionary. The hadith in the Quran has a broader sense of meaning together with the words of Word (kelime) and saying (kavl)
Künye
YÜKSEL, Mukadder Ârif, "Kur’an’da Hadîs Kelimesinin Semantik Anlamı", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 6, 6 (2017/2) ss. 135-155 Makale Geliş T.: 22/05/2017, Kabul T.: 13/11/2017.
Anahtar Kelimeler
Kur’an, hadîs, kelime, kavl (söz).
Keywords
Quran, hadith, word, saying