Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

13-34

Vecd Metafiziği: Ebû Nasr Serrâc Et-Tusî Örneği

Vecd Metaphysic: The Sample of Abu Serrāc al-Tūsī

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Özet Tam Metin
Özet
Makalede vecd metafiziği ele alınmaktadır. Örnek olarak Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî’nin Kitâbu’l-Lüma‘ı esas alınmaktadır. Vecd metafiziği ‘vecd’ temelli ontolojiyi (ilm-i vücûd) ifade etmektedir. Vecd, mevcûd-varlık kavramının bir türevidir ve isim-mastardır. Vecd metafiziği, mahiyet, iki uç (arke ve sınır), özne, yöntem, kaynak, tamlık, fiil ve infial meselelerini içine almaktadır. Vecd metafiziğinin kavramlarını, vecd, tevâcüd, vücûd, vâcid, mütevâcid, sâkin vâcid, müteharrik vâcid gibi kavramlar oluşturmaktadır. Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî (ö. 988) vecd metafiziğini Kitâbu’l-Lüma‘da, Kitâbu’l-Vecd adını verdiği bölümde ele almaktadır. Serrâc’ın ontolojisinin kaynağını Ebû Saîd Ahmed b. Muhammed b. Ziyâd el-Basrî (ö. 952) ve Kitâbu’l-Vecd adlı eseri oluşturmaktadır.
Abstract
In this paper, the metaphysic of vecd is dealt with. Also, this research is based on the Kitāb al-Luma of Abu Nasr Serrāc al-Tūsī as a sample. The metaphysic of vecd means vecd-based ontology. Vecd is a derivative of subsistence-existence concept and is a noun-infinitive word. The metaphysic of vecd consists of the issues including essence, two ends (archaea and border), subject, method, resource, completeness, the state of affecting and being affected. The concepts such as vecd, tevâcüd, vücûd, vâcid, mütevâcid, sâkin vâcid constitute the concepts of vecd metaphysic. Abū Nasr Serrāc al-Tūsī (d. 988) handle the vecd metaphysic in the part of Kitāb al-Luma which he titled as Kitāb al-Vecd. The roots of Serrâc’s ontology are based on Abū Saīd Ahmed b. Muhammed b. Ziyād al-Basrī (d. 952) himself and his work titled as Kitāb al-vecd.
Künye
Görkaş, İrfan “Vecd Metafiziği: Ebû Nasr Serrâc et-Tûsî Örneği”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018/13) ss. 13-34. Makale Geliş T.: 26/05/2018, Kabul T.: 04/06/2018.
Anahtar Kelimeler
İslam Felsefesi, Vecd metafiziği, Serrâc, tevâcüd, vücûd, vâcid.
Keywords
Islamic Philosophy, vecd metaphysic, Serrāc, the beginning of vecd, the end of vecd, subject of vecd.