Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

75-102

Müşriklerin Hz. Peygamber'e Karşı Takındıkları Tavırlar -Ebû Süfyân Örneği-

Polytheists’ Manners Against Prophet Muhammad -Abu Sufyan Sample

Doç. Dr. İsmail PIRLANTA

Özet Tam Metin
Özet
Hz. Peygamber 23 yıllık risâlet görevinde birçok zorluk ve engellemelerle karşılaşmıştır. Bu bağlamda onu en fazla meşgul edenler şüphesiz Mekkeli müşrikler olmuştur. Onlar başlangıçta çok da önem vermedikleri bu yeni oluşumun giderek güçlendiğini ve alışageldikleri inanç ve yaşantı şeklini tehdit ettiğini gördükleri zaman Hz. Peygamber ve Müslümanlara en ağır işkence ve zulümler yapmaktan geri durmamışlardır. Önceleri alay etmeyle başlayan bu şiddetli muhalefet, giderek iftira ve sözlü sataşmaya, ardından fiilî müdahale ve işkenceye, daha sonra ambargoya ve nihayetinde de silahlı mücadeleye dönüşmüştür. Müşriklerin birçok sebebe matuf olarak geliştirdikleri bu aşırı muhalefet hareketlerinde önemli müşrik liderlerinden birisi olan Ebû Süfyân’ın ortaya koymuş olduğu tavır genelde diğerleriyle benzer karakterler arz etse de özelde birtakım farklı hususiyetler göstermektedir. İşte biz bu çalışmamızda Ebû Süfyân’ın risâlet görevinde Hz. Peygamber’e karşı sergilemiş olduğu tutum ve davranışları ve bunların altında yatan nedenleri ortaya koymaya çalışacağız.
Abstract
Prophet Muhammad had encountered many difficulties and obstacles in his 23-year prophethood. In this context, those who occupy him too much are undoubtedly the Polytheists in Mecca. When they saw this new formation, which they did not attach much importance at the beginning, was getting stronger and threatened adopted faith and way of life, they carried out the most severe torture and persecution to Prophet Muhammad and Muslims. This violent opposition that started with derision had gradually been transformed into slander and brickbat, then to actual intervention and torture, later on to embargo and finally to armed struggle. In these extreme opposition movements that polytheists have developed for many reasons, attitude of Abu Sufyan, one of the important polytheist leaders, generally shows similar characteristics to those of others, but it shows a number of different characteristics in particular. In this work we will try to reveal Abu Sufyan’s attitudes and behaviors that were exhibited against the Prophet in his prophethood and the underlying reasons for them.
Künye
Pırlanta, İsmail, “Müşriklerin Hz. Peygamber’e Karşı Takındıkları Tavırlar -Ebû Süfyân Örneği-”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018/13) ss. 75-102. Makale Geliş T.: 25/05/2018, Kabul T.: 01/06/2018.
Anahtar Kelimeler
İslam Tarihi, Mekke müşrikleri, Ebû Süfyân, Hz. Peygamber, Ebû Cehil
Keywords
Mecca polytheists, Abu Sufyan, Prophet Muhammad, Abu Cehil