Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

103-128

Dünyanın Değerine Dair Ayetler Üzerine Bir İnceleme

A Review of the Verses on the Value of the World

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTUNTAŞ

Özet Tam Metin
Özet
Allah (c. c.), kâinatı ve onun bir parçası olan dünyayı oyun için yaratmadığını el- Enbiyâ 21/16-17 ve ed-Duhân 44/38. ayetlerinde ifade etmiştir. Ancak kâfirlerin, dünya nimetlerine ve hayata oyun ve eğlence gözüyle baktıkları ve bu doğrultuda bir hayat yaşadıkları pek çok ayette dile getirilmiştir. Oysaki insan ve yeryüzü, oyun için değil, ahirete hazırlık yapmak için yaratılmıştır. Cennete girmek isteyen kişilerin hayatlarını bu doğrultuda yaşamaları gerekmektedir. Zira hayat, sadece bu dünyadan ibaret olmayıp ahireti de içine alarak sonsuza kadar devam edecektir. Yeryüzündeki kötülükler, insanın işlediği fiillerden meydana gelmektedir. Dolayısıyla yeryüzünü veya dünya nimetlerini kötülüklerin kaynağı olarak görmek doğru değildir. Ancak bazı Müslümanlar, hatalarından dolayı kendileri yerine dünyayı kötüledikleri için hayatın pek çok alanında sıkıntılar çekmektedirler. Müslümanların bu sıkıntılardan kurtulmaları için dünyayı sevmeleri ve ona hak ettiği değeri vermeleri gerekmektedir. Bu bağlamda bu makalede, dünyanın övülmesi ve yerilmesi konuları, insanın sorumluluğu bağlamında ele alınmıştır.
Abstract
Allah has made it clear in the verses of al-Anbiya 16-17 and ad-Dukhan 38 that he did not create the universe and the world as a part of it for the game. Yet, it is stated in many verses that disbelievers look at the blessings of the world and life through the eyes of games and entertainment and live a life in this direction. However, man and earth were created not for game, but for preparing for the hereafter. Those who want to enter paradise must live their lives accordingly. Because life is not just about this world, but it will continue forever by taking the hereafter into account. Evils on earth is made up of man’s deeds. Therefore, it is not right to see the earth or the world’s blessings as the source of evils but some Muslims are suffering in many areas of life because they have misled the world instead of themselves because of their mistakes. Muslims must love the world and give it the value it deserves in order to get rid of these difficulties. In this context, in this article the subjects of praise and vilify of the world has been dealt with in the context of human responsibility.
Künye
Altuntaş, Mehmet, “Dünyanın Değerine Dair Ayetler Üzerine Bir İnceleme”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018/13) ss. 103-128. Makale Geliş T.: 24/05/2018, Kabul T.: 07/06/2018.
Anahtar Kelimeler
Kur’an, dünya, değer, kâfir, amel, eğlence, sorumluluk.
Keywords
Qur’an, world, value, unbelievers, deeds, entertainment, responsibility.