Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

129-158

Mukâtil b. Süleyman'ın Tefsirinde İsrâiliyat ve Hurûf-ı Mukattaa Hakkındaki Yorumları

Israiliyat in the Commentary of Muqātil b. Suleiman and His Comments on Hūrūf al-Muqattaa

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTUNTAŞ

Özet Tam Metin
Özet
Kur’an’ın büyük bir kısmı ilk muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Hz. Peygamber ve ardından önde gelen sahabiler, müslümanlar tarafından anlaşılmayan ayetleri tefsir etmişlerdir. Klasik hadis kitaplarına bakıldığında tefsir edilen ayetlerin sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Ancak vahiy döneminden zaman ve mekân bakımından uzaklaşıldıkça müslümanlar tarafından bilinmeyen ayetlerin sayısı sürekli artmıştır. Bu durum doğal olarak nüzûl ortamına şahit olmayan ve Arapça bilmeyen müslümanlar için Kur’an’ın tamamının tefsir edilmesini bir zorunluluk hâline getirmiştir. Bu ihtiyacı karşılamak için ilk tam tefsir yazan âlim Mukâtil bin Süleyman’dır. Ancak başta çağdaşları olmak üzere âlimlerin bir kısmı onu acımasızca eleştirmiş buna mukabil bir kısmı da övmüştür. Fakat Mukâtil hakkında yapılan eleştirilerin büyük bir kısmı eserlerine atıf yapılmadan yapılmıştır. Söz konusu durum, onun yanlış tanınmasına ve haksızca eleştirilmesine neden olmuştur. Bu çerçevede makalemizde Mukâtil’e yönelik yapılan eleştiriler, tefsirinde naklettiği isrâilî rivayetler ile hurûf-ı mukattaa konusundaki görüşleri değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tefsir, Mukâtil b. Süleyman, İsrâiliyat, Hurûf-ı Mukattaa.
Abstract
A large part of the Qur’an was understood by their first interlocutors. The prophet and then the leading companions interpreted the verses which were not understood by the Muslims. When the classical hadith books are examined, it is seen that the number of interpreted verses is very small. However, the number of verses that are not known by Muslims has steadily increased as passed away in terms of time and space from the revelation period. This situation has naturally made it a necessity to be interpreted the whole of the Qur’an for Muslims who cannot see the nuzul environment and who do not speak Arabic. To meet this need, the first scholar who write full commentary was Muqātil b. Suleiman. However, some of the scholars, especially his contemporaries, ruthlessly criticized him on the other hand some praised him. But most of the criticisms made about the Muqātil were made without reference to his works. This situation has caused him to be misidentified and unfairly criticized. In this context, in our article Israeli narratives that he was transmitted in his commentary and his views on hurūf almuqattaa and the criticisms made to Muqātil have evaluated.
Künye
Altuntaş, Mehmet, “Mukâtil B. Süleyman’ın Tefsirinde İsrailiyyat ve Huruf-u Mukattaa”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018/13) ss. 129-158. Makale Geliş T.: 28/05/2018, Kabul T.: 02/06/2018.
Anahtar Kelimeler
Tefsir, Mukâtil b. Süleyman, İsrâiliyat, Hurûf-ı Mukattaa.
Keywords
Tafsir, Muqātil b. Suleiman, Isrāiliyat, Hurūf al-Muqattaa.