Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

159-183

Beşer Kelimesinin Tahlili ve Kur'an'daki Bağlamı

Analysis of the Word Bashar and Its Context in the Qur’an

Dr. Öğr. Üyesi Ali BİNOL

Özet Tam Metin
Özet
İlahî kitapların tamamında olduğu gibi Kur’an’ın da muhatabı insanoğludur. Kur’an, muhatabına kimi zaman “Ey İnsan!”, kimi zaman “Ey İnsanlar!” diye hitap eder. Bunun yanında o, muhatabının beşer olduğunu bildirir. Beşerin yaratılış maddesinden bahseder. Varoluş serüvenini gündeme getirir. Sonunun ne olacağına vurgu yapar. Amaç, biyolojik anlamda bilgilendirme değildir. İnsanın beşerî özelliklerini, diğer varlıklar arasındaki yerini ve yaratıcı karşısındaki durumunu yine Kur’an perspektifinden ele almak, onun gücünün ve imkânlarının bilinebilmesi açısından hayati önem taşımaktadır. İnsanın güven, huzur ve mutluluk içinde yaşayabilmesi için özelliklerinin iyi bilinmesinin gereği ortadadır. Bu amaçla biz, insanı anlamada anahtar kelime diyebileceğimiz “beşer” kelimesinin etimolojik ve semantik tahlilini yapmayı uygun gördük. İnsanın hangi yönünü ifade ettiğini anlamaya çalıştık. Türevlerini ele aldık. Kur’an’daki bağlamlarını inceledik. Beşer ve insan ilişkisini ortaya çıkarmaya çalıştık. Başta klasik sözlükler olmak üzere ilk dönem kaynaklara müracaat ettik.
Abstract
As in all divine books, the addressee of the Qur’an is also to human being. The Qur’an sometimes addresses the addresssee “O Man!” sometimes, “O People!”. In addition, it states that its addressee is the bashar. It talks about the matter of creation of bashar. It raises the adventure of existence. It emphasizes on what its end will be. The aim is not to inform biologically. Taking the basharī characteristics of man, its place among other beings and its situation in the face of creator from the perspective of the Qur’an is of vital importance in terms of knowing its power and possibilities. In order to live in confidence, peace and happiness, it is obvious that the qualities of man are to be well known. For this purpose, we have considered it appropriate to do an etimological and semantic analysis of the word “bashar” which we can call a key word in understanding man. We have tried to figure out that it refers to which direction of the man. We’ve dealt with its derivatives. We have studied its contexts in the Qur’an and we’ve tried to reveal bashar and man relationships. We’ve applied to the first period sources especially the classical dictionaries.
Künye
Binol, Ali, “Beşer Kelimesinin Tahlili ve Kurandaki Bağlamı”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018/13) ss. 159-183. Makale Geliş T.: 21/05/2018, Kabul T.: 31/05/2018.
Anahtar Kelimeler
Kur’an, beşer, insan, melek, toprak, yaratılış.
Keywords
Qur’an, bashar, man, angel, earth, creation.