Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

185-212

Kur'an'da Allah ve İnsanın Sonsuzluğu Üzerin Bir İnceleme

An Examination on Allah and the Eternity of Man in the Qur’an

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TÖZLUYURT

Özet Tam Metin
Özet
Allah, Kur’an’da kendisinin zamansal bir varlık olmadığını “bekâ”, “âhir” ve “hayyün lâ yemût” kavramlarıyla ifade etmiş; insanın ise zamansal bir varlık olarak sonsuzluğunu belirtmek için “ebed ve huld” kelimelerini kullanmıştır. Allah’ın başlangıcının olmadığı anlamına gelen “kadîm” kavramı üzerinde yürütülen tartışmalar, âlemin de kadîmliği konusunda filozof ve kelâm bilginleri arasında yeni görüşler çıkmasına neden olmuştur. Bu tartışmalarda Allah’ın sonunun olmaması, çok fazla gündeme gelmemiştir. Bâkıllânî ve Beyhakî ile birlikte Allah’ın bâkî olduğu, kelâmî eserlerde zikredilmeye başlanmıştır. Bu kavram âlimler tarafından özellikle insanın akıbeti, arazların durumu gibi konularla ilişkili olarak ele alınmıştır. Ayrıca Allah’ın dışında “bekâ” özelliğine sahip başka varlıkların olup olmadığı tartışılmıştır. Çalışmada Kur’an’da Allah ve insanın sonsuzluğunu ifade eden kavramlar hakkındaki kelam bilginlerinin görüşlerine değinilerek, Allah ve insanın sonsuzluğunun yapısal nitelikleri noktasında çözümlemeci analizlere yer verilmiştir.
Abstract
Allah has stated that He is not a temporal being with the concepts of “baqā”, “ākhir” and “ḥayyun lā yamūt” in the Quran; and has used the words “abad” and “khuld” to describe the eternity of man as a temporal being. Discussions on the concept of “qadīm” which means that there is no beginning of Allah has led to emergence of new opinions about eternity of universe among philosophers and theologs. Allah’s endlessness is not much discussed in those debates. It has begun to be mentioned with Bāqillānī and Bayhaqī in the works of kalam that Allah is “bāqī”. This concept has been specially handled by scholars in relation to subjects such as the fate of man, the state of accidents. It is also argued if there are other beings that have a “baqā” feature except Allah. In this study, it has been mentioned views of kalam scholars on the concepts that express the eternity of Allah in the Qur’an and has been given place to analytical expressions for structural qualities of eternity of Allah and man.
Künye
Tözluyurt, Mehmet, “Kur’an’da Allah ve İnsanın Sonsuzluğu Üzerine Bir İnceleme”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018/13) ss. 185-212. Makale Geliş T.: 28/05/2018, Kabul T.: 31/05/2018.
Anahtar Kelimeler
Allah, insan, bekâ, ahiret, sonsuzluk, ölüm.
Keywords
Kelam, Allah, man, baqā, the hereafter, eternity, death.