Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

213-231

Şartların Değişmesiyle Kur'an Ahkâmının Güncellenmesi Hz. Ömer Örneği

Updating the Judgements of the Qur’an With the Changing Circumstances: Omar Example

Öğr. Gör. Muhammet Ali ERDAL

Özet Tam Metin
Özet
Hz. Ömer İslam tarihinde müstesna bir yeri bulunan, İslamî ilimlerde ve başta Kur’an/ tefsir yorumlarında temayüz etmiş en önemli kişiliklerdendir. İslam’ı kabul ettikten sonra Hz. Peygamber’in ashabı arasında eşsiz bir konuma sahip olmuştur. Hz. Peygamber’in vefatı öncesi ve sonrasındaki yaşantısıyla, Kur’an ve Sünnetteki hükümlere bağlılığıyla ve hilafet dönemindeki hassas ve dengeli yönetim anlayışıyla büyüklüğünü ispat etmiştir. Bütün bunların yanısıra Hz. Ömer, Kur’an’ın nüzul sürecindeki olgu ve olaylara vukufiyeti ve her planda dillendirmekten çekinmediği özgün fikir ve içtihatlarıyla, fıkhi derinliği olduğunu da göstermiştir. Bu makalede değişen zaman ve şartlara göre Hz. Ömer’in Kur’an’ın bazı hükümlerini uygulamaması ya da ayetlerde belirtilenden farklı şekilde uygulaması gibi içtihat ve yorumlarıyla ilgili rivayetlere yer verilmiştir. Söz konusu içtihatlarla ilgili rivayetlerden Hz. Ömer’in Kur’an’daki herhangi bir ayetin hükmünü iptal etmediği, sadece askıya aldığı sonucuna varılmıştır.
Abstract
Omar is one of the most important personalities with an exceptional position in Islamic history and which has come to the fore in Islamic sciences and especially in the Qur’an/ tafsir interpretations. After accepting Islam, he gained a unique position among the companions of the Prophet. Omar proved his greatness with his life before and after the death of the Prophet, his devotion to the Qur’an and the Sunnah, and his understanding of the delicate and balanced administration during the calip hate period. Besides all this, Omar also showed that he had a depth of fiqh with his deep understanding about facts and events in the process of the nuzūl and with original opinions and jurisprudences, which he had never hesitated to express in every plan. This article contains narrations about the interpretations of Omar and the jurisprudence of him according to the changing time and circumstances, such as not applying certain judgements of the Qur’an or applying them in a different way. It was concluded from these narrations about the jurisprudences that Omar did not cancel the judgement of any verse in the Qur’an, but only suspended it.
Künye
Erdal, Muhammet Ali, “Şartların Değişmesiyle Kur’an Ahkâmının Güncellenmesi: Hz. Ömer Örneği”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018/13) ss. 213-231. Makale Geliş T.: 18/05/2018, Kabul T.: 27/05/2018.
Anahtar Kelimeler
Tefsir, Hz. Ömer, hüküm, içtihat, yorum, zaman, güncelleme.
Keywords
Tafsir, Omar, judgement, jurisprudence, interpretation, time, update.