Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

233-251

Klasik İslam Modernizminin Karakter Yapısı

The Character Structure of Classical Islamic Modernism

Öğr. Gör. Talha ERDEM

Özet Tam Metin
Özet
İslam dünyası, tarihinde, ilki Eski Yunan felsefesinin İslam dünyasına girişi, ikincisi ise Moğol İstilası olarak gerçekleşen iki büyük tehditle karşılaştı. Bu iki tehdit Müslümanlar siyasi, ictimaî, kültürel ve ekonomik bakımdan güçlü oldukları için çabuk aşıldı. Hatta birinci tehdit bağlamında kurulan fikri temastan daha güçlü bir İslam düşüncesi ortaya çıktı. İkinci tehdit ise Müslümanların mağlup olduğu müstevlilere bir müddet sonra hâkim olmasıyla sonuçlandı. Üçüncü büyük tehdit 19. asrın başlarında siyasi, askerî, ekonomik ve kültürel alanlarda gelişen Hıristiyan Batı’nın İslam dünyasını bu alanlarda istila etmesi idi. Bu dönemde her sahada güçsüz görünen Müslümanlar, bu tehdit karşısında İslam dini ile kuvvet kazandıklarını fark ederek dini, savunmalarının merkezine aldılar. Batılı sömürgeci güce karşı direnç gösterenler Batı’da aynı sürecin ortaya çıkardığı modernist aydınlar oldu. Bu makalede kendinden önce ortaya çıkan ihyacı akımların “Kur’an ve Sünnete dönme”, bidat ve hurafelerle mücadelesine ek olarak Hıristiyan-Batı olgusuna da dikkat etmek mecburiyeti duyan klasik İslam modernizminin karakter yapısı ele alınıp incelenecektir.
Abstract
The Islamic World, in its history, encountered two major threats, the first was the entrance of Ancient Greek philosophy into the Islamic World and the second was that took place as the Mongolian Occupation. These two threats were surpassed easily because Muslims were strong in political, social, cultural and economical. In fact, the idea that was created in the context of the first threat emerged a stronger Islamic idea than the theme. The second threat was resulted in dominance of Muslims after a while occupants who were defeated Muslims. The third major threat was that Christian West which developing in political, military, economic and cultural fields in the beginning of the 19th century invaded the Islamic world in these areas. In this period, Muslims who seemed weak in every field, took the religion to the centre of their defense as realizing that they had gained power with Islam in the face of this threat. Those who resisted the Western colonial power became modernist intellectuals in the West that same process emerged. In this article, the character structure of classical Islamic Modernism, which is obliged to pay attention to the Christian- Western phenomenon in addition to the struggle of the pre-Islamic currents with the “Qur’an and Sunnah”, bidat and superstitions, will be examined.
Künye
Erdem, Talha, “Klasik İslam Modernizminin Karakter Yapısı”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018/13) ss. 233-251. Makale Geliş T.: 22/05/2018, Kabul T.: 31/05/2018.
Anahtar Kelimeler
Tefsir, modernizm, eklektisizm, akılcılık, bilimsellik, İslam modernizmi.
Keywords
Tafsir, modernism, eclecticism, rationalism, science, Islamic modernism