Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

253-267

İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde Musiki Eğitimi

Music Education in Theology and Islamic Science Faculties

Öğr. Gör. Hüseyin YÜNER

Özet Tam Metin
Özet
Eğitim, bireyde toplumca istenen davranışları gerçekleştirme sürecidir. Sanat eğitimi ise aynı doğrultuda bireye kendi yaşantısı yoluyla amaçlı olarak, belirli sanatsal davranışlar kazandırma sürecini kapsamaktadır. Müzik, insanoğlunun asgari ortak genel kültürün en temel unsurlarından birisidir. Müzik, sanat üst başlığının içeriği en geniş ve etkisi en fazla olan faaliyet alanıdır. Mesleki müzik eğitimi, yükseköğretim seviyesinde konservatuvarlarda, güzel sanatlar, müzik ve eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir. İlahiyat fakültelerinde ise müzikle ilgili derslerin bulunması, mezunların ifa edecekleri meslekleri göz önüne alındığında oldukça önemlidir. Öğrencilerin hedeflenen düzeyde müzik bilgisine ulaşabilmesi için yükseköğretim kurumlarının mesleki müzik eğitimi veren bölümlerinde eğitim alan öğrenciler kadar bir bilgi ve deneyime sahip olması gerekmektedir. Mevcut şartlarda bunu gerçekleştirmek mümkün değildir. Bu çalışmada asgari imkânlar dâhilinde uygulamaya koyulabilecek çözüm önerileri sunulmuştur. İki, üç ve dördüncü sınıflarda genel müzik ve dinî musiki ile alakalı ikişer seçmeli dersin programa eklenmesiyle temel müzik becerilerinin kazandırılması ve mesleki müzik icralarının yapılabilirliği mümkün olacaktır.
Abstract
Education is the process of individuals’ acquisition of behaviours which society desire. Art education, in the same direction, includes the process of giving specific artistic behaviours at the individual through his own experience and aimfully. Music is one of the indispensable elements of the minimum common culture of people. Music is the field of activity of art headpiece with the broadest content and the greatest influence. Vocational music education is taught at higher educational level in conservatories, fine arts music and education faculties in music teaching departments. Having lessons related to music in the theology faculties is very important, when considering the jobs that graduates will perform. Students need to have as much knowledge and experience as the students in the vocational music education departments of higher education institutions in order to reach music information at the desired level. It is not possible to achieve this in the current conditions. In this study solution proposals that can be put into practice within minimum possibilities have been presented. With the addition of two lessons related to general music and religious music to the curriculum of the second, third and fourth grades, students can achieve basic musical knowledge and vocational practices.
Künye
Yüner, Hüseyin, “İlahiyat Ve İslami İlimler Fakültelerinde Musiki Eğitimi”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018/13) ss. 253-267. Makale Geliş T.: 04/06/2018, Kabul T.: 07/06/2018.
Anahtar Kelimeler
Musiki, nazariyat, eğitim, ilahiyat, müfredat
Keywords
Music, theory, education, theology, curriculum