Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

269-285

Medine Sözleşmesi Örnekliğinde Hadis ve Siyer Rivayetleri ile İlgili Metodolojik Bir Değerlendirme

A Methodological Evaluation Related to the Hadith and Siyar Narratives in the Sample of Medina Contract

Haci ATAŞ

Özet Tam Metin
Özet
Hadis rivayetlerinin baş tarafında bir sened zinciri vardır ve bu, hadis rivayetlerinde vazgeçilmez bir unsurdur. Aynı şekilde siyer rivayetlerinin ekserisinde de sened zinciri yer alır. Ancak isnad uygulaması siyer haberleri için vazgeçilmez bir unsur değildir. Bu noktada metodolojik açıdan hadis ve siyer ilimleri birbirinden ayrılır. Hadis usulcüleri siyer müelliflerini birçok nedenle eleştirirler. Bu eleştirilerin en önemli sebeplerinden biri, onların her haber için ayrı bir isnad kullanmamalarıdır. Bu nedenle hadisçiler, onlardan rivayet nakletmezler. Ancak biz, hadisçilerin siyer ilmi ile hadis ilmi arasındaki farkları göz önüne almadan değerlendirme yaptıkları görüşündeyiz. Dolayısıyla bu ilim dallarının kendi dinamikleri içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Siyer rivayetlerinin hadis rivayetleri gibi aynı yöntemle tenkit edildiğinde objektif olmayan değerlendirmelere yol açabileceği kanaatindeyiz.
Abstract
There is a chain of sanad at the head of the hadith narratives and this indispensable element in the hadith narratives. In the same way, in the majority of the narratives of siyar include a chain of sanad. However, isnad implementation is not an indispensable element for siyar narratives. Hadith methodologists criticize the siyar writers for many reasons. One of the most important reasons of this criticizes that they do not use a separate (isnad) for every narration. For this reason, the hadith writers do not transfer narrative from them. However, we think that the hadith methodologists are evaluating without considering the differences between the siyar and hadith science. Therefore, we defend that these disciplines should be evaluated within their own dynamics. We believe that siyar narratives may lead to non-objective evaluations when criticized in the same way as hadith narrations.
Künye
Ataş, Haci, “Medine Sözleşmesi Örnekleminde Hadis Ve Siyer Rivayetleri İle İlgili Metodolojik Bir Değerlendirme”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018/13) ss. 269-285. Makale Geliş T.: 09/04/2018, Kabul T.: 31/05/2018.
Anahtar Kelimeler
Hadis, siyer, metot, rivayet, isnad.
Keywords
Hadith, siyar, method, narrative, isnad.