Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

287-308

Hristiyan Mezheplerinde Vahiy Anlayışı

Understanding of Revelation in Christian Sects

Harun Dündar KARAHAN

Özet Tam Metin
Özet
Hıristiyanlık, her ne kadar farklı gruplara ayrılmış olsa da ana akım Hıristiyanlık; Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık olmak üzere üç mezhebe ayrılmıştır. Hıristiyanlığı değerlendirirken mezheplerin dini algılama ve yorumlamalarına da dikkat etmek zorundayız. Bu bağlamda vahiy anlayışı da Hıristiyanlıkta en önemli doktrinlerden birisidir. Zira vahiy; kutsal kitap, inanç, ibadet ve dünyaya ait bakış açılarını da şekillendiren temel konuların başında gelmektedir. Bu makalede Katolik, Ortodoks ve Protestan mezheplerindeki vahiy anlayışı ele alınmaya çalışılacaktır. Araştırmamızda Hıristiyan mezhepleri arasında vahiy anlayışı konusunda birtakım farklılıkların olduğu dikkat çekmektedir. Özellikle İslam dünyasında Hıristiyanlık tek parçalı bir yapı gibi algılanmaktadır. Bu çalışmamızda vahiy bağlamında Hıristiyan mezhepleri arasındaki inanca dair birtakım farklılıklara dikkat çekilecektir. Böylelikle çalışmanın Hıristiyanlığın doğru anlaşılmasına da katkı sağlayacağı umulmaktadır.
Abstract
Although Christianity is divided into different groups, there are three main sects of Christianity which are Catholicism, Orthodoxy and Protestantism. When Christianity is being assessed, we must pay attention to the religious perception and interpretation of sects. In this context, understanding of revelation is one of the most important doctrines in Christianity. Because revelation is at the head of the fundamental subjects that shapes the point of views belong to the holy book, belief, worship and world. In this article it will be tried to be handled the understanding of revelation in Catholic, Orthodox and Protestant sects. In our study it attracts attention that there are some differences about the understanding of revelation among the Christian sects. Especially in the Islamic world, Christianity is perceived as a one-piece structure. In this article it will be drawn attention to a number of differences among the Christian sects in the context of revelation. In this way, it is hoped that our work will contribute to the correct understanding of Christianity as well.
Künye
Karahan, Harun Dündar, “Hıristiyan Mezheplerinde Vahiy Anlayışı”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018/13) ss. 287-308. Makale Geliş T.: 19/04/2018, Kabul T.: 08/06/2018.
Anahtar Kelimeler
Dinler Tarihi, katolik, ortodoks, protestan, vahiy, kutsal kitap
Keywords
History of Religions, catholic, orthodox, protestant, revelation, Holy Book