Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 13 Sayı 13

Cilt 13 Sayı 13

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Necati BARIŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Ümit Harun AKKAYA

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Hatice GÖKTAŞ, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ, Arş. Gör. Murat ÖKTEM, Arş. Gör. Muhammet MAZLUM

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Tuğba ŞAHBAZ 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

309-336

İslâm Ekonomisi ve Kavâid-i Fıkhıyye ile İlişkisi

Islamic Economics and the Relevance of al-Qawa’id al-Fiqhiyyah

Davud A. Mustafa, Haşir A. Abdusselam, and Jibrail B. Yusuf

Özet Tam Metin
Özet
İslâm ekonomisi, İslâmî bilgi topluluğunun bir parçasıdır ve çağdaş İslâm dünyasındaki çeşitli yükseköğrenim kurumlarında tanınan ve geçerlilik kazanan yeni bir sosyal bilim disiplini olarak ortaya çıkmıştır. İslâmî bilginin farklı kaynakları, İslâm ekonomisinin evrimini ve gelişimini şekillendirmeye önemli katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, İslâmî hukuk kurallarının, mevcut ekonomik düşüncede bağlamsallaştırma açısından pek fazla dikkat çekmediği görülmektedir. İçerik analizi yaklaşımını kullanan bu makale, beş normatif kurala ve bazı türlerine vurgu yaparak, kavâid-i fıkhiyye’nin İslâm ekonomisini anlamaya uygun olup olmadığını incelemektedir. Amaç, bunların İslâmî ekonomik hayatla ilgisini, zaman ve mekân içerisindeki bağlamsallaştırmalarını değerlendirmektir. İslâm’ın ikinci derecede öğrenim araştırmalarında bir disiplin olarak kavâid-i fıkhiyye’nin İslâmî iktisat anlayışına önemli ölçüde katkıda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu kurallar bazı ekonomik teorileri İslâm ahlakına göre anlamaya yardımcıdır. Bu nedenle, Müslüman sosyal bilimcilerin, özellikle de Müslüman iktisatçıların, bu fıkıh dalına büyük bir ilgi ve bağlılıkla sarılmaları ve onu takip etmeleri hâlinde iktisat teorilerinin İslâm açısından daha iyi değerlendirilmesine imkân verecektir.
Abstract
Künye
Mustafa, Daud A., Abdulsalam, Hashir A., Yusuf, Jibrail B., Çev. Ercan ESER “İslâm Ekonomisi ve Kavâid-i Fıkhiyye ile İlişkisi”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 13, 13 (2018/13) ss. 309-336. Makale Geliş T.: 25/04/2018, Kabul T.: 28/05/2018.
Anahtar Kelimeler
İslâm, iktisat, el-kavâidi’l-fıkhiyye, şerî‘at, ahlak.
Keywords