Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

47-68

BÂBERTÎ’NİN İMAM ŞAFİİYE YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER

The Criticism of al-Bâbertî toward Imam al-Shafi

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Veysel NARGÜL

Özet Tam Metin
Özet
Bâbertî, Eşari ve Şafiliğin hâkim olduğu Mısır’da yaşamış Hanefi-Maturidi geleneğinin önemli bir temsilcisidir. Daha çok Fıkıh ve Kelam alanlarında eserler vermiştir. O, eserlerinde Ehl-i Bid’a olarak nitelendir-dini mezheplerin görüşlerini değerlendirip eleştirirken Fırkâ-i Nâciye olarak nitelendirdiği mezheplerin de görüşlerini önemli derecede değerlendirmeye tabi tut-maktadır. Ehl-i Sünnet içerisinde kabul ettiği önem-li kişilerden birisi de İmam Şâfi’î’dir. Bâbertî, İmam Şâfi’î’nin görüþlerinin değerlendirmesini, temel olarak ameli imana dâhil etmekten kaynaklı meseleler üze-rinde yapmaktadır. en-Nuketü’z-Zârife isimli eseri bu bağlamda önemlidir. Bâbertî, İmam Şâfi’îye yalnızca eleştiri yöneltmemiş bazı fikirlerinde de onun görüşlerini kabul etmiş ve kendi görüşlerine destek olarak da kullanmıştır. Bu makalede, Bâbertî’nin Şâfi’î’ye yönelttiği eleştiriler genel olarak ele alınmaktadır.
Abstract
-
Künye
Koçoğlu, Kıyasettin; Nargül, Veysel, Bâbertî’nin İmam Şâfiî’ye Yönelttiği Eleştiriler”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, 7 (2015/7), ss. 47-68 .
Anahtar Kelimeler
Baberti, Şafii, Eleştiri
Keywords
-