Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

109-123

MUHAMMED ZAHİDÜ’L-KEVSERÎ’NİN İSRÂ VE Mİ’RÂC GÖRÜŞÜNÜN KELÂMÎ AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Theological Assessments On The Thoughts Of Muhammad Zahid Al-Kavsari About Isra And Miraj

Yrd. Doç. Dr. Osman ORAL

Özet Tam Metin
Özet
Kelâm İlmi’nin sem’iyyat kısmına giren nübüvvet meselesinde Hz. Peygamber’in Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya, oradan da göğe yaptığı İsrâ ve Mi’râc yolculuğu, İslâm’da beş vakit namazın farz oluşu ile anılır. Ruh veya beden birlikteliği, uyku ve uyanıklık halinde yükselme, Yüce Allah’ın görülmesi tartışma konusudur. Klasik kelâm eserlerinde olayın gerçekliği “İsrâ ve Mi’râc haktır” şeklinde geçer. Osmanlı'nın son devir âlimlerinden Muhammed Zâhîdü’l-Kevserî (1879–1952), bu konuda “el-İsrâ ve’l-Mi’râc” ve “Kelimetün ani’l-İsrâ ve’l-Mi’râc” başlıkları altında iki makâle kaleme almıştır. Biz de bu makâlelerdeki Kevserî’nin konu ile ilgili görüşlerini kelâmî açısından değerlendirmek istiyoruz.
Abstract
The Mi’râculous journey of Prophet Muhammad from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa and then his celestial journey are explored and affirmed within the topic of the samiyyat in the scientific discipline of Kalam (Islamic Theology). The issue of Isra and Miraj is also discussed within the topic of mandatory five times daily prayers in the Islamic culture. Spirit or physical association, rising during sleep and being awake, and the seeing the almighty Allah are subjects for the debate. In the classic theology books it is stated that “Isra and Miraj’ is real”. Muhammad Zahid al-Kavsari, among the last period of Ottoman scholars (1879-1952), wrote two articles on the issue, entitled “el-Isra ve’l-Mi’râc” and “Kelimetün ani’l-Isra ve’l-Mi’râc” In this article, it is aimed to make assessments on al-Kavsari’s opinions regarding the issue, in terms of Kalam.
Künye
Oral, Osman, “Muhammed Zâhidu’l-Kevserî’nin İsra ve Mi’rac Görüşünün Kelami Açıdan Değerlendiril-mesi”, Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, 7 (2015/7), ss. 109-123.
Anahtar Kelimeler
İsrâ, Mi’râc, Mu’cize, Zâhîdü’l-Kevserî
Keywords
-