Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Cilt 7 Sayı 7 (2015-7)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. Kıyasettin KOÇOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

M. Kalkan

Editör Yardımcısı

M. Kalkan

Tanıtım ve Sosyal Medya

 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

125-143

HZ. İBRAHİM (A.S.)’İN GÖKCİSİMLERİYLE MONOLOĞUNUN İŞÂRÎ/TASAVVUFÎ YORUMU

İşari / mystical interpretation of Prophet Abraham’s (pbuh) monologue with the celestial bodies

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ATLI

Özet Tam Metin
Özet
Bu makalede, Hz. İbrahim (a.s.)’in gökcisimleriyle monoloğuna dair kıssası, işârî/tasavvufî açıdan ele alınıp değerlendirilmiş, konuyla ilgili zâhirî yorumlara ise kısaca değinilmiştir. Söz konusu kıssada Hz. İbrahim, sırasıyla yıldız, ay ve güneşi gördüğünde “Rabbim budur” demiş, ancak bunlar batıp gözden kaybolunca, fani ve geçici şeylerin rab olamayacağını anlamış ve Hakk’a yönelmiştir. “Rabbim budur” sözünden yola çıkan bazı müfessirler, Hz. İbrahim’in kısa bir süre de olsa gökcisimlerini rab edindiğini öne sürerken, bazıları Hz. İbrahim’in bu sözü kavmiyle tartıştığı sırada gökcisimlerine tapınmanın manasızlığını ortaya koymak amacıyla farazî olarak söylediğini ve bunun bir tartışma yöntemi olduğunu dile getirmişlerdir. Sûfîler ise, Hz. İbrahim’in gökcisimleriyle monoloğunu işârî/tasavvufî açıdan ele alıp yorumlamış ve tasavvuf kavramlarıyla açıklamaya çalışmışlardır. Sûfîler tarafından söz konusu kıssa, Hz. İbrahim’in seyr-i sülûk esnasında yaşadığı manevî bir tecrübe olarak değerlendirilmiş, kıssada geçen gökcisimlerine mecaz anlamlar yüklenmiş, yıldız, ay ve güneş, kul ile Allah arasında bulunan ve sûfînin manevî yolculukta ilerleyebilmesi için aşması gereken nuranî perdeler olarak yorumlanmıştır.
Abstract
In this article, the parable about Prophet Abraham’s (pbuh) monologue with the celestial bodies is evaluated in terms of işari / mystical interpretation and the exoteric comments on this subject are briefly discussed. In the parable, Abraham said "This is my Lord" when he saw respectively the star, the moon and the sun, but when they became out of sight, he figured out that ephemeral and transient things can not be the Lord and in the end, he faced to his Real Lord. Some interpreters, while evaluating the word "This is my Lord", argued that Prophet Abraham had adopted celestial bodies as a Lord even for a short time, while others claim that Prophet Abraham said these words as a hypothetical to demonstrate the futility of worshiping the heavenly bodies when arguing with people and have expressed that this is a discussion method. Sufis evaluated Prophet Abraham’s (pbuh) monologue with the celestial bodies in terms of işari / mystical perspective and tried to explain the event with mystical concepts. The parable is tackled by Sufis as a spiritual experience which Prophet Abraham (pbuh) lived during his rise to Lord. They loaded metaphoric meaning to the celestial bodies in the story and stars, the moon and the sun have been interpreted as luminous curtains located between The Lord and Sufi to overcome in order to advance in the spiritual journey.
Künye
Atlı, Ahmet, “Hz. İbrahim’in (as.) Gökcisimleriyle Diyaloğunun İşari/Tasavvufi Yorumu” , Bozok Üniversi-tesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7, 7 (2015/7), ss.125-143.
Anahtar Kelimeler
Hz. İbrahim, İşârî tefsir, Tasavvufî tefsir, Seyr-i sülûk
Keywords
-