Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Cilt 3 Sayı 3 (2013-3)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Prof. Dr. Ahmet BEDİR

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Mehmet KALKAN

Editör Yardımcısı

Sayı Editörü: Ahmet ATLI

Tanıtım ve Sosyal Medya

Mehmet KALKAN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

111-122

İbn Kayyım’a göre delil olma yönünden hadislerin tercihine dâir kriterler

Views of Ibn Qayyim about the preference of hadith as proof

Yrd. Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Özet Tam Metin
Özet
İslam dininin iki temel kaynağı vardır. Bunlar Kur’an ve Sünnet’tir. Sünnetin sözlü ifadesine hadis ismi verilmiştir. Çoğu âlime göre iki sahih hadis anlam bakımından muhalif olamaz, ancak çeşitli nedenlerle insanların zihinlerinde bazı hadisler arasında tezat varmış gibi algılanır. Cem’ ve telif ya da nesh ile iki hadis arasındaki tezat giderilirken, tercih ile de hadislerden biri çeşitli karineler dikkate alınarak muhalif görünen diğer hadise tercih edilir. İslam Tarihinde yazdığı eserler ile önemli bir yere sahip olan İbn Kayyim (ö. 751/ 1350) hadis tercihi konusunda dağınıkta olsa hatırı sayılır malumat kaydetmiştir. O, bir hadisi delil olarak tercih ederken, hadisin hem senedi hem de metnini dikkate almıştır. Ona göre senedi oluşturan râvilerin nitelik ve nicelik bakımından durumu, hadis metninin muhtevası ve yer aldığı kaynaklar bir hadisi tercih etmede etkili olan amillerdir. Bu makalede İbn Kayim’in hadis tercihi konusunda kaydettiği kriterler incelenmiştir.
Abstract
The religion of Islam has two fundamental sources. These are the Quran and the Sunnah. The oral expression of the Sunnah is called hadith. Under normal circumstances, two sound (sahih) hadiths cannot bear contradictory meanings that contradict each other. It is known however, that some hadiths can be perceived as having contradictions between them because of peoples defective understanding of them, or because of other similar reasons. Contradictions between two hadiths can be solved by way of gathering (Jam’), reconciliation or byabrogation (naskh). It is also possibleto give preference to a hadith over - ortolet it “outweigh” – another seemingly contradictory one (tarjih), by taking various internal evidence from the text (matn) into consideration. Ibn Qayyim al Jawziyya (d. 751/1350), who throughout his various works has an important position in the history of Islam, has recorded - albeit in a scattered form – noteworthy information about the method of tarjih. When he gave preference to a hadith for using it as evidence, he took both its chain of narrators (isnad) andtext (matn) into consideration. According to him, among the factors indicating that a hadith should be given preference is the quality and quantity of the narrators in its chain, the contentand subject of the hadith in question and the sources in which it can be foun. İn this artical, concerning preference hadiths, the criterias of İbn Qayyim have been survyed.
Künye
Yılmaz, Orhan. “İbn Kayyım’a göre delil olma yönünden hadislerin tercihine dâir kriterler” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 3,3 (2013/3), ss. 111-122.
Anahtar Kelimeler
Hadis, tercih, İbnKayyim, Muhalefet.
Keywords
Hadith, preference, İbnQayyim,