Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

35-46

GASPIRALI İSMAİL BEY’İN DÜŞÜNCESİNDE HAKKÂNİYET KAVRAMI

The Concept Of Equity in The Thought Of Ismail Gaspirali

Doç. Dr. Ahmet ÇAPKU

Özet Tam Metin
Özet
Avrupa medeniyeti modernleşme sonrası elde ettiği gücü diğer medeniyetlere karşı bir tahakküm aracı olarak kullanmaya başlayınca İslam düşünürleri arasında buna tepkinin olması kaçınılmaz olmuştur. Fikrî tepki açısından Batı, Rus ve Türk modernleşmesinin kavşak noktasında yer alan Kırımlı Gaspıralı İsmail Bey’in yeri dikkate değerdir. Yaşamı ve düşünceleri itibarıyla Batı’daki gelişmeleri yakından takip eden İsmail Bey, Avrupa medeniyeti karşısında İslam medeniyetinin insanoğluna hakiki kurtuluşu ve mutluluğu getirebilme imkânlarını araştırmış ve bunun hakkâniyet kavramı esası üzerine kurulmasını önermiştir. Kendisi, kapitalist ve sosyalist anlayışlı iki kutuplu bir dünyanın insanları felakete sürükleyeceğini ileri sürerken bu akımlara karşı İslam medeniyetinin yeniden nasıl inşa edilmesi gerektiğinin yollarını aramış bir entelektüeldir. Bu çalışmada İsmail Bey’in, dünya ölçeğinde insan onuruna yaraşan bir medeniyetin inşası açısından merkeze aldığı hakkâniyet kavramı üzerinde durulmuş ve bu kavramın günümüz için ne ifade ettiği betimlenmeye çalışılmıştır.
Abstract
As European civilization began to use its post-modernization power as a means of oppression against other civilizations, it was inevitable that Islamic thinkers react to it. In terms of intellectual reaction, the place of Crimean Gaspirali Ismail who stands at the crossroads of Western, Russian and Turkish modernization is especially interesting. He, being as regards his life and thought, a close follower of the developments in the West, inquired into the possibilities Islamic civilization, as opposed to European one, concerning the salvation and happiness of mankind and suggested that it shall be essentially based on the concept of equity. He is an intellectual who argued that bipolar, i.e. capitalist and socialist, world would lead mankind to a catastrophe and searched for the ways through which Islamic civilization could be reconstructed. In this work, we emphasized the concept of equity, which is central for Gaspirali as regards the formation of a global civilization that is accurate to human dignity and we tried to describe the actual significance of the concept
Künye
Çapku, Ahmet, "Gaspıralı İsmail Bey’in Düşüncesinde Hakkâniyet Kavramı", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 11, 11 (2017/11) ss. 35-46. Makale Geliş T.: 23/05/2017, Kabul T.: 30/05/2017 Çapku, Ahmet, “The Concept of Equity in the Thought of Ismail Gaspirali", Journal of Faculty of Theology of Bozok University [BOZIFDER], 11, 11 (2017/11) pp. 35-46.
Anahtar Kelimeler
Gaspıralı İsmail Bey, kapitalizm, sosyalizm, Avrupa medeniyeti, İslam ve hakkâniyet.
Keywords
Gaspirali Ismail, capitalism, socialism, European civilization, Islam and rightness