Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

47-66

NECİP FAZIL’DA ÖLÜM VE ÖTESİ

Death and Beyond in Necip Fazıl

Doç. Dr. Yaşar TÜRKBEN

Özet Tam Metin
Özet
Ölüm, bütün canlıların karşılaşacağı kaçınılmaz sondur. Ancak canlılar içerisinde öleceğini bilerek yaşayan tek varlık insandır. Bu yüzden insanlığın başlangıcından beri ölüm hem merak konusu hem de kendisinden korkulan bir olay olmuştur. Sanatçılar, edebiyatçılar, kelamcılar ve filozoflar eserlerinde ölüm konusunu ele almışlar, her biri taşıdığı dünya görüşüne göre tutum geliştirmişlerdir. Düşünce tarihine baktığımızda İlk Çağ’dan itibaren ölüm karşında takınılan iki tutum göze çapmaktadır. Bunlardan ilki ölümü hiç akla getirmemek iken, diğeri her an ölümü hatırlamak şeklindedir. İslam düşüncesinde ölüm konusu daha çok ölümden sonraki hayat ve bu hayatın mahiyeti bağlamında ele alınmaktadır. Bu konu kelamcılar ile filozoflar arasında derinlemesine ele alınmakla birlikte, edebiyatçılar da konuyu romanlarında, şiirlerinde işlemişlerdir. Necip Fazıl Kısakürek de şiirlerinde ölüm, ölüm sonrası hayat, ruh ve diriliş konularını işleyen bir düşünürümüzdür. Bu çalışmada ölüm ve sonrasına dair düşünce tarihinde, özellikle de İslam düşünce tarihinde ileri sürülen fikirlere yer vererek, Necip Fazıl’ın bu düşüncelerden hangisine yakın durduğunu tespit etmeye çalıştık.
Abstract
Death is an unavoidable end that all living creatures will face with. But the only being that lives with the knowledge of death is human being. For this reason, since the beginning of mankind death is both an object of curiosity and a frightening event. Artists, men of letters, theologians, and philosophers dealt with the subject of death; each of them developed an approach according to their worldviews. When we look at the history of ideas, from the beginning of antiquity, two approaches stand out. The first is never remembering the death, and the other is remembering the death at any moment. The issue of death in Islamic thought is mostly examined in the context of life after death and the nature of this life. In addition to the examination of this issue in-depth by theologians and philosophers, men of letters deal with the issue in their poems and novels. Necip Fazıl Kısakürek was one of the thinkers who wrote about the death, life after death, spirit, and the resurrection in his poems. In this study, we try to locate Necip Fazıl’s place in the history of ideas, especially the ideas which are suggested in the Islamic history of ideas about the death and hereafter.
Künye
Türkben, Yaşar, "Necip Fazıl’da Ölüm ve Ötesi", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 11, 11 (2017/11) ss. 47-66. Makale Geliş T.: 23/03/2017, Kabul T.: 24/04/2017. Türkben, Yaşar, “Death and Beyond in Necip Fazıl", Journal of Faculty of Theology of Bozok University [BOZIFDER], 11, 11 (2017/11) pp. 47-66.
Anahtar Kelimeler
Necip Fazıl, ölüm, ruh, diriliş, ölümsüzlük.
Keywords
Necip Fazıl, death, spirit, resurrection, immortality.