Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

67-90

FARABİ METAFİZİĞİNDE VARLIK (EL-MEVCUD) TERİMİ VE EKLENTİLERİ

Al-Mavcud (Existent) In The Metaphysics Of Farabi And Its Additions

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Özet Tam Metin
Özet
Bu makalede iki şey yapılacaktır. İlk olarak mevcûd kavramı, vaz’ı ve anlamlarıyla ele alınacak, devamında mevcûdun ilintileri belirlenmeye çalışılacaktır. İki aşamalı ortaya çıkan bu çalışma bizim için neticede bir anlamda meta-mevcûd çalışması olacaktır. Çünkü mevcûd, metafiziğin temel kavramıdır. Bu bakımdan mevcûd, metafizik araştırmalarının olmazsa olmazıdır ve belirtilen nedenlerle bu çalışma mevcûd”a odaklanmaktadır. Farabi’nin metafiziğindeki mevcûdla alakalı üç şeyi söylemek mümkündür. Birincisi, Farabi, metafiziğinde mevcûd ve vücûd ayırımı yapmıştır. İkincisi, mevcûdun kategoriler, şey ve doğru bilgi olmak üzere üç anlamı olduğunu söylemiştir. Üçüncüsü, Farabi mevcûdun eklentilerine yer vermiştir. Bunlar zorunlu-mümkün, bizâtihî-bilâraz, bilkuvve-bilfiil, iki uç (mebd-meâd), öncelik-sonralık, değildir-olmayan (lâ-gayr) kavramlarıdır. Bunlar, kelamcı filozofların el-umuru’l-âmme ile meşşaî filozofların tekâsîmü’l-vücûd, mutasavvıf filozofların tevâcüd-vecd-vücûd geleneğinin köklerini oluşturmaktadır. Bunlara ilaveten Farabi’de mevcûdla eklentili bir diğer kavram el-felsefe kavramıdır. Mevcûd, felsefeye ilinti olmakta; mevcûdla eklentili felsefe, tercümelerle vazettiği terminolojiyle kendisini Arap- çada yeniden inşa etmektedir.
Abstract
In this article, two things will be done. In the first part, the concept and term of “existent” will be dealt with including its derivation (vaz`) and its meanings. In the second part, there will be an attempt to determine the additions of existent. Emerging in two stages, this study will ultimately lead to a meta-existent (mevcûd) study for us. Because the existent (mevcûd) is the basic concept of metaphysics. It is an indispensable element of metaphysical researches and for these reasons stated, this study focuses on “existent”. It is possible to say three things are related to the existent in the metaphysics of Farabi. First of all, Farabi made a distinction between the existent (mevcûd) and the existence (vücûd) in his metaphysics. Secondly, he said that mevcûd has three meanings. They are categories, things and true information. Thirdly, Farabi mentioned the additions (levahik) of existent. They are necessary-possible, bizâtihî-bilâraz, power-actual, two ends (nihayetey), primacyrecency, un-no concepts. These constitute the roots of the ontology (al-umûru’l-âmme) tradition of theologian philosophers and additions of existent (tekâsîmu’l-vücûd) tradition of peripatetic philosophers and tevâcud-vecd-vucûd tradition of Sufî philosophers. In addition to these, al-falsafa is another concept related to an existent in Farabi’s thought. Existent is related to philosophy and the philosophy of regarded existent rebuilds itself in Arabic with terminology derived via translations.
Künye
Görkaş, İrfan, "Farabi Metafiziğinde Varlık (El-Mevcûd) Terimi ve Eklentileri", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 11, 11 (2017/11) ss. 67-90. Makale Geliş T.: 05/05/2017, Kabul T.: 30/05/2017. Görkaş, İrfan, “Al-Mavcud (Existent) In The Metaphysics Of Farabi And Its Additions", Journal of Faculty of Theology of Bozok University [BOZIFDER], 11, 11 (2017/11) pp. 67-90.
Anahtar Kelimeler
Farabi, mevcûd, vücûd, el-felsefe, ontoloji, metafizik.
Keywords
Farabi, existent, existence, philosophy, ontology, metaphysics.