Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

91-119

HUCURÂT SÛRESİ BAĞLAMINDA TAKVA

Taqwa-Devotion- In The Context Of Surah Hucurat

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÇALIŞKAN

Özet Tam Metin
Özet
Medine döneminin dokuzuncu yılında indiği kabul edilen Hucurât Sûresi, iman ve ahlâk bağlamında sosyal ilişkilerin anlatıldığı özel bir muhteviyata sahiptir. Hicretle başlayan Medine dönemi, İslâm toplumunun ilk defa devlet olarak sahneye çıkış dönemidir. Medine İslâm devleti, evrensel adalet ve ahlâk ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. İlâhi vahyin himayesinde oluşturulan bu devletin temelinde takva bulunmaktadır. Sûrede sosyolojik, psikolojik ve ahlâki yönden yapılan karakter tahlilleri, bir toplumun gerek olaylar gerekse bireylerin birbirine karşı nasıl bir tavır içerisinde bulunmaları gerektiğine dair önemli ilkeler içermektedir. Takva kavramının çalışmamıza başlık yapılmasının sebebi, sûrenin ilk ayetinin sonunda bu lafza işaret edilmesi ve sûredeki diğer ayetlerin bu esas üzerine bina edilmesinden dolayıdır.
Abstract
It is accepted that Surah Hucurat was revealed in the ninth year of Medina Period in Islam. This Surah has a special content where social relations are explained in the context of faith and morality. The Medina Period started with the Hegira in Islamic History, and represents the period when the Islamic society emerged in the world history as a state for the first time. The Islamic State in Medina was established on universal justice and moral principles. In the very heart of this state, which was shaped with the protection of Divine Revelations, there is Taqwa, devotion. There are character analyses in social, psychological and moral terms in this Surah, and it also includes important principles to guide a society in the face of several events and in their relations with each other. The reasons why the title “Taqwa” was chosen for our study is the fact that the last part of the first Verse of this Surah points out to this term, and the other verses in this Surah are based on this principle.
Künye
Çalışkan, Mehmet, "Hucurât Sûresi Bağlamında Takva", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 11, 11 (2017/11) ss. 91-119. Makale Geliş T.: 04/05/2017, Kabul T.: 01/06/2017. Çalışkan, Mehmet, “Taqwa-Devotion- In The Context Of Surah Hucurat", Journal of Faculty of Theology of Bozok University [BOZIFDER], 11, 11 (2017/11) pp. 91-119.
Anahtar Kelimeler
Hucurât, takva, ahlâk, iman, vahiy, kardeşlik.
Keywords
Hucurat, taqwa, morality, faith, revelations, brotherhood.