Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

121-152

İŞÂRÎ YORUMLARDA NUR ÂYETİ VE İÇERDİĞİ SEMBOLLER

The Nour Verse And Its Symbols In Sufi Commentaries

Yrd. Doç. Dr. Betül GÜRER

Özet Tam Metin
Özet
Kur’an’da temsili anlatımın dikkat çekici örneklerinden biri olan ve “nur âyeti” olarak da bilinen Nûr Sûresinin 35. âyeti, müfessirler ve sûfîlerce tefsir edildi- ği gibi, din ilimlerinin muhtelif alanlarına mensup ilim adamları tarafından da yorumlanmıştır. Dolayısıyla âyetin tefsiri üzerinde geniş bir literatür meydana gelmiştir. Makalenin amacı, sûfîlerin, nur âyetini ve içerdiği sembolleri işârî olarak yorumlamaları hakkında genel bir çerçeve ortaya koymaktır. Bu maksatla, tasavvuf tarihinin ilk dönemlerinden başlayarak işârî tefsirlerde ve diğer tasavvufî kaynaklarda sûfîlerin âyet üzerine yaptığı yorumlar ve âyetteki simgelere yükledikleri anlamlar mukayeseli olarak ele alınacaktır. Bu suretle, sembolik ifadelere sıklıkla başvuran sûfîlerin sembollere yaklaşım ve yorumlama tarzı hakkında genel bir kanaat ortaya koymak hedeflenmektedir. Anahtar Kelimeler: Nur, nur âyeti, İşârî yorum, tasavvuf, tefsir, sûfî
Abstract
One of the remarkable example of figurative expression in Quran, the 35th verse of Surah al-Nour known as the “nour verse”, was interpreted by both mufassirs, sufis and many scientists from different fields of religious sciences. Therefore, a wide literature has consisted on the interpretation of this verse. The aim of the article to exhibit a general approach about interpretations of sufis on the Nour Verse and its symbols. For this purpose, begining from the early period of history of sufism, the ishari interpretations of sufis about this verse and understanding of the symbols including the verse will be dealed comparatively. In this manner, it is aimed to present a general opinion about the approach of sufis who frequently refer to use symbolic statements, to the symbols of Quran and the interpratation methods
Künye
Gürer, Betül, "İşârî Yorumlarda Nur Âyeti ve İçerdiği Semboller", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 11, 11 (2017/11) ss. 121-152. Makale Geliş T.: 22/04/2017, Kabul T.: 30/05/2017. Gürer, Betül, “The Nour Verse And Its Symbols In Sufi Commentaries", Journal of Faculty of Theology of Bozok University [BOZIFDER], 11, 11 (2017/11) pp.. 121-152.
Anahtar Kelimeler
Nur, nur âyeti, İşârî yorum, tasavvuf, tefsir, sûfî
Keywords
Light, the nour verse, Ishari/vectoral interpretation, tasawwuf, tafsir, suf