Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Cilt 11 Sayı 11 (2017-11)

Yayın Ekibi / The Editorial Staff

Editör

Doç. Dr. İrfan GÖRKAŞ

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN, Arş. Gör. Safiye İNCEYILMAZ

Tanıtım ve Sosyal Medya

Arş. Gör. Esma AYGÜN YAKIN 

JenerikİçindekilerİçindekilerHakem Kurulu

Makaleler / Articles

153-184

İMAM HATİP LİSELERİNDE DİNÎ MÛSİKÎ EĞİTİMİNİN TARİHSEL SÜRECİ VE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Historical Process and Comparison of Curriculums of Religious Music Education in İmam-Hatip High Schools

Muhammet SEVİNÇ

Özet Tam Metin
Özet
Türkiye’de dinî mûsikî eğitimi verilen örgün eğitim kurumlarından birisi MEB bünyesindeki imam-hatip liseleridir. Bir din görevlisinin meslek hayatında ihtiyaç duyacağı en önemli yeterliliklerden olan dinî mûsikî formlarını güzel icra edebilme ve eğitimli ses, dinî mûsikî dersi ile kazandırılmaya çalışılmaktadır. İmam-hatip liselerinde ilk defa seçmeli olarak 1985 yılında okutulmaya başlanan bu ders, içerik açısından dinî mûsikî ile ilgili hemen hemen bütün konuları kapsamadığı hâlde dersin seçmeli olması, süre yetersizliği, nitelikli öğretmen ve materyal eksikliği gibi sebeplerden dolayı öğretim programın uygulanmasında çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Değişen eğitim politikaları çerçevesinde 2003 yılından itibaren MEB tarafından tüm derslerin öğretim programları yapılandırmacı yaklaşıma göre ilkokullardan başlayarak tedrici bir şekilde yenilenmiş; bu çerçevede 2014 yılında, 1985’ten beri uygulanmakta olan dinî mûsikî öğretim programı yürürlükten kaldırılmış ve yapılandırmacı yaklaşım esas alınarak hazırlanan yeni öğretim programı yürürlüğe konulmuştur. Çalışmamızda yaklaşık yüz yıllık bir geçmişi olan imam-hatip liselerinde okutulan dinî mûsikî dersinin tarihsel süreci incelenmiş, ardından derse ait eski ve yeni öğretim programları çeşitli yönleriyle mukayese edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada incelenen dinî mûsikî öğretim programı dokümanları betimsel içerik analizine tabi tutularak, programların eski ve yeni şekillerinin hazırlanmasında benimsenen eğitim yaklaşımları, imam-hatip liselerinin haftalık ders çizelgelerinde dinî mûsikî dersine ayrılan süre, bu dersin amaçları, kazanımları, programların içerikleri, dersin işlenişinde ortaya çıkabilecek temel problemler değerlendirilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur
Abstract
One of the formal education institutions that gave religious music education in Turkey is imam-hatip Schools in Ministry of Education. The most important qualifications – to be able to perform well the religious music forms and an educated – that a religious officer would need in his Professional life are tried to be acquired through religious music lessons. This course, which was started as an elective course in 1985 in the imam-hatip schools, covered almost all subjects related to religious music icontent. However, various difficulties arose in the implementation of the curriculum due to reasons such as elective courses, lack of time, qualified teachers and lack of materials. Since 2003, under the changing educational policies of MEB the curriculum of all courses began to be renewed gradually, starting from primary schools, according to the constructivist approach. In this context, in 2014, since 1985, the applied religious music education curriculum was abolished and a new curriculum based on the constructivist approach was put into effect. In our study, the historical process of the religious music course taught in the imam preachers, which is about a hundred years old, was examined and then the old and new curricula of the course were tried to be compared in various aspects. In the study, the religious music education programs are subjected to content analysis method. After analyzing the educational approaches adopted in the preparation of the old and new forms of the religious music education programs, basic problems that may arise in the course of the lessons are assessed in terms of the purpose of this course, and lastly, the solution proposal has been expressed
Künye
Sevinç, Muhammet, "İmam Hatip Liselerinde Dinî Mûsikî Eğitiminin Tarihsel Süreci Ve Öğretim Programlarının Karşılaştırılması", Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [BOZİFDER], 11, 11 (2017/11) ss. 153-184. Makale Geliş T.: 08/05/2017, Kabul T.: 30/05/2017. Sevinç, Muhammet, “Historical Process and Comparison of Curriculums of Religious Music Education in İmam-Hatip High Schools", Journal of Faculty of Theology of Bozok University [BOZIFDER], 11, 11 (2017/11) pp. 153-184
Anahtar Kelimeler
Müzik, dinî mûsikî, Türk din mûsikîsi, cami mûsikîsi, imam hatip lisesi, öğretim program
Keywords
Music, religious music, mosque music, imam iatip high schools, curriculum