Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

YAZIM İLKELERİ (27/02/2018 tarihinden itibaren geçerlidir.)

Makaleler, aşağıda belirtilen yazım kurallarına uyularak hazırlanmalıdır:

 

Başlıklar

Makalenin başında Türkçe ve İngilizce başlık bulunmalıdır.

Başlıklar mümkün olduğunca kısa ve konuyu yansıtacak şekilde olmalıdır.  Başlıkta “-“  veya “(/)” parantez işareti kullanılmamalıdır.

Başlıklar, “1. 2. 3.; 1.1., 1.2.; 1.2.1.” şeklinde rakam ve sonrasında nokta kullanılarak otomatik olarak oluşturulmalıdır.

Birinci derece başlıklarda yer alan tüm harfler büyük harfle koyu yazılmalıdır: GİRİŞ,1. KELÂMIN ÖNEMİ; 2. KELÂMIN MEŞRÛİYETİ; SONUÇ; KAYNAKÇA gibi.

İkinci, üçüncü ve dördüncü derece başlıklarda yer alan kelimelerin sadece ilk harfleri büyük harfle başlatılmalı ve bold yapılmamalıdır. Ayrıca italik yazım da kullanılmamalıdır.

 

Yazar Ad(lar)ı ve Adres(ler)i

Yazar(lar)ın ad(lar)ı küçük ve soyad(lar)ı koyu ve eğik olmadan yazılmalı; yazar(lar)ın görev yaptığı kurum(lar), anabilim dal(lar)ı ve şehir(ler) ile kurumsal e-posta adres(ler)i belirtilmelidir. 

Örnek: Salih Demir*

*  Yrd. Doç. Dr., …….. Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelâm Anabilim Dalı.

   Assistant Professor, ….. University, Faculty of Theology, Department of Kalām.

   Yozgat/Turkey (aliveli@......edu.tr).

 

Öz

Makalenin başında, konuyu kısa ve öz biçimde ifade eden ve en az 75, en fazla 150 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet bulunmalıdır. Öz/Abstract içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özün altında en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır.

Anahtar Kelimeler

Özü takiben en az 5, en çok 8 sözcükten oluşan “Anahtar Kelimeler/ Keywords” verilmelidir. Anahtar kelimeler yayının elektronik ortamda taranmasına, dizinlemesine yardımcı ve bulunmasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple ilgili makaleyi doğru olarak yansıtan kavramlar seçilmelidir. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi ile Index Islamicus’tan bu konuda faydalanılabilir. Konu, şahıs veya eser odaklı ise ilgili eser ve müellif adı anahtar kelime olarak mutlaka yazılmalıdır. Tek başına kullanıldığında sözcük anlamı dışında kavramsal mânaya sahip olmayan sözcükler ise tercih edilmemelidir.

Yararlanılabilecek web siteleri:

DİA: http://www.tdvia.org

DİA  Madde Listesi (Tek pdf)

Index Islamicus /Thesaurus: http://bibliographies.brillonline.com/browse/index-islamicus#browse-tab-1

Encyclopaedia of Islam: http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3

CERL (Consortium of European Research Libraries):

https://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/search.pl

Müellif Adlarının Yazımı

Şahıs isimleri metinde ilk geçtiği yerde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin şahıs maddesinde yer alan madde adı veya imlâ kuralları esas alınarak yazılır. Fahreddîn er-Râzî, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî gibi.

Metinde adı geçen şahısların vefat tarihleri “(ö. Hicrî/Milâdi)” olarak ilk geçtiği yerde belirtilir: Ebû İshâk es-Saffâr (ö. 534/1139).

Özel isimlerin sonuna gelen hal ekleri, hemen isimden sonra yazılır.

            Hatalı Yazım: “Saffâr (ö. 534/1139)’ın kelâm müdâfaası …”.

            Doğru Yazım: “Saffâr’ın (ö. 534/1139)’ın kelâm müdâfaası …”.

Şahıs isimlerinde (kavram ve mezhep isimlerinde) geçen harekesiz ayn harflerinin   hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilmesi gerekmektedir. Şu‘be gibi.

Metinde veya dipnotlarda müellif ismi tek kelime ile yazılıyor ise harf-i tarif kullanılmaz.

           

            Hatalı Yazım: er-Râzî, es-Saffâr, el-Gazzâlî.

            Doğru Yazım: Râzî, Saffâr, Gazzâlî.

“Gayın” ve “Kāf” harfinden sonra uzatma içeren şahıs ve eser isimlerindeki med, “â, î, û” olarak değil, “ā, ī, ū” şeklinde düz çizgi ile gösterilir.

Abdülkâdir değil, Abdülkādir gibi

Gâyetü’l-merâm değil, Gāyetü’l-merâm gibi

Arapça “gayın” harfi ile başlayan isimler “yumşak ğ” ile değil, “G” harfi ile yazılır. Ğâyetü’n-nihâye değil, Gāyetü’n-nihâye şeklinde.

 

Kaynak Adlarının Yazımı

Eser adları Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımı veya imlâ kuralları esas alınarak yazılır.

Tevrat, İncil ve Kur’an-ı Kerîm italik yazılmaz.

Kitap, dergi, ansiklopedi ve gazete gibi bütün matbu yayınlar şekil itibariyle italik yazılır.

Arapça eser adlarının yazımında UNICODE TRANSKRİPSİYON alfabesi kullanılır.

Gentium Plus Transkripsiyon / Transliteration fontunu  buradan (Link 1 - Link 2 ) indirebilirsiniz.

(Unicode fontlarda “altı çizgili s” bulunmamaktadır. Alt çizgi kullanılarak “peltek se” yazılabilir)

İngilizce abstract ve summary kısmında TRANSLITERATION alfabesi kullanılır.

Yüksek lisans ve doktora tez adları Chicago stilinde uygun olarak “çift tırnak içinde düz olarak” yazılır.

Makale adları, çift tırnak içinde düz olarak yazılır.

 

Türkçe Kaynak İsimlerinin Yazımı

Türkçe’de kitap, dergi ve makale adlarındaki kelimelerin ilk harfleri büyük, ancak bu adlar arasında yer alan “ile”, “ve” gibi bağlaçlar küçük harfle yazılır:

Örnek:

Zâhid es-Saffâr’ın Hayatı ve Kelâm Yöntemi

Ehl-i Sünnet ile Mu‘tezile’ye Göre Mukallidin İmanı

 

Arapça Kaynak İsimlerinin Yazımı

Arapça kitap, dergi ve makale adlarında, sadece ilk öğe büyük harfle başlar. Eğer kitap, dergi veya makale adını oluşturan kelimelerin içinde özel ad (şahıs, ülke, şehir veya bir başka kitap adı vb.) varsa o öğenin ilk harfi de büyük yazılır:

Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd

Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde

Şerḥu’l-Maḳāṣıd

el-Ḳand fî ẕikri ʿulemâʾi Semerḳand

 

Farsça Kaynak İsimlerinin Yazımı

Farsça kurala göre yapılan kitap, dergi ve makale adlarında her öğe büyük harfle başlar:

Gülzâr-ı Tennûrî, Kitâb-ı Bahriyye

Fihrist-i Kitâbhâ-yı Fârsî

 

Din ve Mezhep Adlarının Yazımı

Din ve mezhep isimleri Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan ilgili madde esas alınarak yazılır. Mezhep isimlerinin içinde geçen harekesiz ayn harflerinin hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilir.

Hatalı Yazım:  Mu’tezile, Eş’arîler.

Doğru Yazım: Mu‘tezile. Eş‘arîler.

 

Âyetlerin Yazımı

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

 “İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer” (el-Enfâl 8/2).

 

Hadislerin Kaynak Gösterimi

Kütüb-i Sitte hadis kitaplarından kaynak gösterilirken Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî isimlerinden sonra virgül, virgülden sonra Müslim ve Muvatta’da kitap adı ve hadis numarası; Buhârî, Tirmizî ve Nesâî’de kitap adı ve bab numarası, Müsned’de cilt ve sayfa numarası verilir. Cilt numarasında Romen rakamı kullanılmaz.

Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4: 289.

Ebû Dâvud, Muvatta, “İlim”, 18.

Buhârî, “İlim”, 12.

Müslim, “Ticârât”, 45.

 

Kavramların Yazımı

Terimler ilk geçtiği yerde ve vurgulanması gerektiği yerde italik yazılır. Yabancı kelimeler (Latince terimler vb.) her geçtiği yerde italik yazılır.

Kavramların içinde ve sonunda geçen harekesiz ayn harflerinin hemze (’) değil, ayn (‘) olarak gösterilmesi gerekmektedir. Fürû‘ gibi.

 

Şiirlerin  Yazımı

Şiirler her geçtiği yerde italik yazılır.

 

Rakamların Yazımı

100’e kadar olan sayılar yazı ile yazılır. Ancak ölçü belirtirken rakam tercih edilir. Meselâ beş koyun, 12 km. gibi.

Yüzde ifadelerinde rakam kullanılır. “%” şeklinde değil de “yüzde” şeklinde belirtilir. % işareti sadece tablo ve şekillerde kullanılır.

Rakamlarda on binlik basamaklar gösterilirken nokta ile ayrılır. Meselâ 10.000.

Rakam aralıkları verilirken rakamlar tam yazılır. Meselâ 25–8 değil 25-28, 150–1 değil 150-151.

Çok büyük rakamlar söz konusu olduğunda sıfırların yerine milyon, milyar gibi ifadeler tercih edilir. Mesela 500.000.000 değil, 500 milyon.

 

Tarihlerin Yazımı

Tarihler kısaltılmadan yazılır: 1914–18 değil 1914-1918.

 

Alıntıların Yazımı

Üç satırdan az alıntılar çift tırnak ile metin içinde verilir. Alıntı içindeki alıntılarda ise tek tırnak kullanılır.

Alıntı üç satırdan fazla ise ayrı paragraf halinde Palatino Linotype 8 punto ile sayfanın sol tarafından 1 cm, sağdan ise 0,5 cm içerlek olarak yazılır, çift tırnak kullanılmaz.

 

Kaynak Kullanımı

Birinci el klasik kaynaklar tercih edilmeli, ikinci el kaynaklar ve çeviriler zorunlu durumlar hariç kullanılmamalıdır.

 

Kısaltmaların Yazımı

Tablo halinde aşağıda belirtilen kısaltmalar kullanılmalıdır Eser isimleri, “a.g.e.” veya “a.g.m.” şeklinde kısaltılmamalıdır. Bunun yerine eser ismi uygun şekilde yazılmalıdır.

Sıkça kullanılan cilt ve sayfa numarasını gösteren “c.” ve “s.” ile vefat tarihi gösteren “ö.” kısaltmalarından sonra bir boşluk verilmesi gerekmektedir. Ayrıca “.”, “,” gibi noktalama işaretlerinden sonra da bir boşluk bırakılmalıdır.

 

Dipnot Yazımı

Eser adlarının yazımında, yukarıda belitilen kuralllara uyulmalıdır.

Dipnotlarda, kaynak eserler Chicago atıf ve referans stiline (The Chicago Manual of Style) aynen uygun yazılmalıdır.

Dipnotlarda kaynaklar sıralanırken takdim-tehir için özel bir sebep yoksa kaynaklar kronolojik sıraya göre verilir.

İkinci kullanımdan itibaren yazarın soyadı (ya da sadece meşhur nisbesi), kısaltılmış eser adı, -varsa cilt- ve sayfa numarasıyla belirtilmelidir. Sayfa numarasından önce “s.” kısaltması kullanılmamalıdır.

Arapça yazar adı tek kelime ile veriliyorsa “el-” takısı kullanılmamalı: “el-Gazzâlî” değil “Gazzâlî”.

Arapça eser adlarındaki “kitab” kelimesi kısaltılmamalı, “kitab” kelimesinden sonra   gelen kelime büyük harfle yazılmalıdır: “K.el-Hac” ya da “Kitâbü’l-hac” değil “Kitâbü’l-Hac”.

Dipnot işaretleri virgül, nokta gibi imla işaretlerininden sonra olmalıdır. “…534/1139 yılında vefat etti”11. değil, “…534/1139 yılında vefat etti”.11 şeklinde.

 

Kaynakça Oluşturulması

Eser adlarının yazımında, bu konuda belitilen kuralllara uyulmalıdır.

Kaynakça yazarın soy ismine (yahut nisbesine veya meşhur ismine) göre alfabetik olarak sıralanır.

Kaynakça temel kaynaklar, yazmalar, teze konu şahsın eserleri, ikinci el kaynaklar   gibi alt başlıklara ayrılmamalı, tek parça halinde verilmelidir.

Eserin ilk geçtiği yer tam künyesi verilmelidir.

Dergi ve kitapların cilt numarasının yazımında Romen rakamı kullanılmaz.

Makale ve ansiklopedi maddelerinde cilt ve sayı rakamlarından sonra iki nokta kullanılmalı ve bir boşluk bırakıldıktan sayfa numarası yazılmalıdır (3: 411; CÜİFD 19, sy. 1: 45 gibi).

Mükerrer baskılarda yayının baskı sayısının gösterilmesine gerek yoktur.

Kaynakçada Chicago atıf ve referans stiline (The Chicago Manual of Style) aynen uyulmalıdır. Aşağıda farklı türlerde eserlere dipnotlarda ve kaynakçada nasıl yer verileceği gösterilmektedir.

Birden fazla eseri bulunan müelliflerin tüm eserlerinden önce kaynakçada tam adı yazılmalıdır, nokta veya çizgi kullanılmamalıdır.

 

The Chicago Manual of Style

 

KİTAP

a) Tek Yazarlı:

1. Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı (İstanbul: İnsan Yay., 2003), 15.

2. Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 141-43.

 

1. Mustafa Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği (İstanbul: Düşün Yay., 2011), 57.

2. Öztürk, Tefsirde Bâtınîlik, 114-15.

 

1. Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New York: Penguin, 2006), 99–100.

2. Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.

 

1. Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, nşr. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li-ebhâsi’ş-Şarkiyye, 1432/2011), 2: 143.

2. Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2: 143.

 

Kaynakça Oluşturma:

Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.

Öztürk, Mustafa. Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te’vil Geleneği. İstanbul: Düşün Yayınları, 2011.

Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin, 2006.

Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. nşr. Angelika Brodersen. 2 cilt. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li-ebhâsi’ş-Şarkiyye, 1432/2011.

 

* Genel Kural olarak Dipnotlarda eser künye bilgileri VİRGÜL; Kaynakçada ise NOKTA ile ayrılır.

* Dipnotlarda “Yayınları”, Yay.” Şeklinde kısaltılırken Kaynakçada tam olarak yazılır.

* Sayfayı ifade etmek üzere “s.” Kısaltması kullanılmaz.

* Cilt numarası, “c.” Kısaltması kullanılmadan yazılır: 8: 213 gibi.

 

b) İki Yazarlı:

1. Bekir Topaloğlu ve İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yay., 2010), 57.

2. Topaloğlu ve Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, 67-69.

 

1. Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973), 520.

2. Barkan ve Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 159.

 

1. Geoffrey C. Ward and Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New York: Knopf, 2007), 52.

2. Ward and Burns, War, 59–61.

Kaynakça Oluşturma:

Topaloğlu, Bekir ve İlyas Çelebi. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 2010.

Barkan, Ömer Lütfi ve Ekrem Hakkı Ayverdi. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli.  İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf, 2007.

 

c) Üç ve Daha Çok Yazarlı:

1. Bekir Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: MÜ İFAV Yay., 1998), 25.


2. Topaloğlu v.dğr., İslam’da İnanç Esasları, 36.

 

1. Mitchell L. Eisen and et al., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview (Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates, 2002), 65.

2. Eisen and et al., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview, 67.

 

Kaynakça Oluşturma:

Topaloğlu, Bekir, Y. Şevki Yavuz ve İ̇lyas Çelebi. İslam'da İnanç Esasları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.


Eisen, Mitchell L., Jodi A. Quas, and Gail S. Goodman. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

 

d) Tercüme:

1. Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, trc. Mehmet Aydın (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990), 11. 

2. Dvornik, Konsiller Tarihi, 23. 

 

1. Abdülhalim Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, trc. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul: İnsan Yay., 2005), 33.

2. Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, 34-54.

 

Kaynakça Oluşturma:

Dvornik, Francis. Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a. trc. Mehmet Aydın. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990. 

Marquez, Gabriel Garcia. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape, 1988.

Mahmud, Abdülhalim. Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri. trc. M. Beşir Eryarsoy. İstanbul: İnsan Yayınları, İstanbul 2005.

 

e) Kitap Bölümü veya Diğer Kısımlar:

1.Hişam İbrahim Mahmud, “Mukaddime,” Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd içinde, thk. Hişâm İbrâhim Mahmûd (Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 1: 14.

2. Mahmud, “Mukaddime”, 1: 34.

 

1. Rudolph Ulrich, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, trc. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik içinde, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yay., 2003), 297.

2. Ulrich, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 298-99.

 

1. John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War”, in Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly et al (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.

2. Kelly, “Seeing Red,” 81–82.

 

Kaynakça Oluşturma:

Mahmud, Hişam İbrahim. “Mukaddime”. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd içinde, thk. Hişâm İ̇brâhim Mahmûd, 1: 5-44. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.

Ulrich, Rudolph. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı". trc. Ali Dere, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik içinde, haz. Sönmez Kutlu, 295–304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War”. In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

 

f) Osmanlıca ve Arapça Eserler

1. Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr-Kâmil Kâmil Bekrî (Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968),  3: 142.

2. Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde, 2: 162.

 

1. Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâil es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, nşr. Hişâm İbrâhim Mahmûd (Kâhire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 1: 43-57.

2. Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 1: 52.

 

1. Sa‘deddîn et-Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye, nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā ( Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâtü’l-Ezheriyye, 1408/1988), 43.

2. Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, 73.

 

Kaynakça Oluşturma:

Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm. nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr-Kâmil Kâmil Bekrî. 3 cilt. Kahire: Dârü’l-kütübi’l-hadis, 1968.

Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâil. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. nşr. Hişâm İbrâhim Mahmûd. 2 cilt. (Kâhire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010).

Teftâzânî, Sa‘deddîn. Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye. nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâtü’l-Ezheriyye, 1408/1988.

 

 

Yazma Eser

1. Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî Keşşî, et-Temhîd fî beyâni't-tevḥîd, Süleymaniye Ktp., Şehit Ali Paşa, nr. 1153, 77b.

2. Keşşî, et-Temhîd, vr. 79a.

 

Kaynakça Oluşturma:

Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni't-tevḥîd. Şehit Ali Paşa, 1153: 1a-217b. Süleymaniye Ktp.

 

Makale

a) Matbu:

1. Adem Çiftci,  “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19, sy. 1 (Haziran 2015): 23.

2. Çiftci,  “Suça Teşebbüsten Vazgeçme,” 23.

 

1. Galip Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”, Marife Dergisi 3 (2005): 175–193.

2. Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu”, 177.

 

1. Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic”, Classical Philology 104 (2009): 440.

2. Weinstein, “Plato’s Republic,” 452–53.

 

* Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt no, Sayı no (Yıl): sayfa numarası” şeklinde gösterilir: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20, sy. 1 (Haziran 2016): 44 gibi.

* Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı Sayı no (Yıl): sayfa” şeklinde gösterilir: Ulûm Dergisi 3 (Bahar 2016): 44-45 gibi.

Cilt kısaltması dergilerde  “c.” kullanılmaz.

*Dergi matbu olarak basılıyor ise web adresini belirtmeye gerek yoktur.

 

Kaynakça Oluşturma:

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19, sy. 1 (Haziran 2015): 23-46.

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife Dergisi 3 (2005): 175–193.

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic”. Classical Philology 104 (2009): 439–58.

 

b) Online:

1. Ramazan Altıntaş, “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 1(2003): 411, erişim 22 Şubat 2016, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kader/article/view/1076000016.

2. Altıntaş, , “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”, 17.

 

Kaynakça Oluşturma:

Altıntaş, Ramazan. “Naslar Karşısında Aklın Değerse Durumu”. Kelâm Araştırmaları Dergisi 1, sy. 1 (2003): 11-20. Erişim 22 Şubat 2016. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kader/article/view/1076000016.

Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network”. American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.

 

Ansiklopedi̇ Maddesi̇

1. Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 2 (Ankara: TDV Yay., 1989), 416.


2. Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 416

 

1. As’ad Abukhalil, “Maronites”, in Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, ed. Philip Mattar, vol. 3 (New York: Macmillan Reference, 2004), 1491-92.

2. Abukhalil, “Maronites,” 1492.

 

Kaynakça Oluşturma:

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

Abukhalil, As’ad. “Maronites”. In Encycloedia or the Modern Middle East and North Africa. Edited by Philip Mattar. 3:1492-93. New York: Macmillan Reference, 2004.

 

Arş̧iv Belgesi

1.Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.

2. BOA, İ. Mes. Müh., 2079.

 

Kaynakça Oluşturma:

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.

 

Tez

1. Abdullah Demir, “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi” (Doktora tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014), 122.

2. Demir, “Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi”, 22.

 

1. Akyüz, İsmail, “Türkiye’de Muhafazakar Yardım Kuruluşları” (Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, 2008), 16.

2. Akyüz, “Türkiye’de Muhafazakar Yardım Kuruluşları”, 44.

 

1. Mihwa Choi, “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynas-ty” (PhD diss., University of Chicago, 2008), 55.

2. Choi, “Contesting Imaginaires,” 59.


 

Kaynakça Oluşturma:

Akyüz, İsmail. “Türkiye’de Muhafazakar Yardım Kuruluşları”. Yüksek Lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, 2008.

Demir, Abdullah. “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi”. Doktora tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014.

Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty”. PhD diss., University of Chicago, 2008.