Makale ve özetlerinizi bozokilahiyatdergisi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz

Bozok Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

A. Yazım İlkeleri

1. Yazılar  http://dergipark.gov.tr/  adresinden giriş yapılarak dergimizin http://dergipark.gov.tr/bozifder   adresi üzerinden gönderilmelidir.

2. Yazarın/çevirmenin unvanı, görev yaptığı kurum, e-posta adresi ve çevirinin kaynağının belirtileceği ‘YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU’ ve ‘MAKALE KONTROL FORMU’nu doldurup imzalı biçimde taranmış olarak makale/çeviri ile birlikte gönderilmelidir.

3. Yazarın adı, soyadı, unvanı, e-postası, çalıştığı kurum ve bölüm bilgileri makalenin başında, başlığın altında yer almalıdır. Ayrıca http://orcid.org adresinden bireysel ORCID için ücretsiz kayıt oluşturarak ID numarasını eklenmelidir.

4. Makalenin başında en fazla 200’er kelimeden oluşan Türkçe ve İngiliz­ce özet kısmı Öz (Abstract) başlığı altında verilmeli, problem cümlesi (problem statement), yaklaşım tarzı (approach), bulgular (results) ve sonuçlar (conclusions) kısaca ifade edilmeli ve özetin sonunda en az beş tane Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler yer almalıdır; anahtar kelimelerin ilk ve özel isim olanı hariç küçük harflerle yazılmalıdır.

5.Yazım ve noktalamalarda TDK İmlâ Kılavuzu, Türkçe makalelerde kulla­nılan transkripsiyonlarda Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi trans­kripsiyon alfabesi, Batı dillerinde yayımlanan makalelerde ise İslam Ansiklo­pedisi (EI2) transkripsiyon alfabesi esas alınır.

6. Yazılar, Microsoft Word (2003-2010) programında “Times New Roman” yazı stilinde, “11 punto” ve “Tek Satır” aralıklı; dipnotlar ise aynı formatta, “9 punto” ve “tek satır” aralıklı olarak ayarlanmalı ve yazıda kullanılan ekstra fontlar makale ekinde e-posta ile gönderilmelidir. Arapça ibareler, “Traditional Arabic” yazı fontunda metinde 12, dipnotta 10 punto olarak yazılmalıdır.

7. Makalelerin kelime sayısı 3000-8000 arasında olmalıdır. Başlıkların ilk harfi büyük diğerleri küçük harfle kalın yazılmalı ve metin iki yana yaslı olmalıdır.

8. Makalelerin dipnot ve kaynaklar kısımlarında CMS ( Chicago Manual of Style) esas alınmaktadır. Dipnotlar sayfanın altında; kaynakça ise makalenin sonunda yer almalıdır.

9. Yazıların ön incelemesi editör ve Yayın Kurulu tarafından 15 gün içinde yapılır ve sonuç yazara bildirilir. Yayın Kurulu’nun ön kabulünden sonra hakemlik süreci başlatılır ve hakemlik 1 ay içinde neticelendirilir. Uygun görülen yazılardan telifler iki, çeviriler bir hakeme gönderilir. Telif makalelerde iki hakemin “yayınlanamaz” raporu vermesi halinde, yazı yayınlanmaz. Hakemlerden birinin “yayınlanabilir” ra­poru vermesi durumunda makale ya üçüncü bir hakeme gönderilir ya da BOZİFDER editörünün Yayın Kurulu üyelerinden belirleyeceği iki kişinin görüşü doğrultusunda nihaî karar verilir. Hakemlerden biri veya her ikisinin, “düzelt­melerden sonra yayınlanabilir” raporu vermesi durumunda, makale, gerekli düzeltmeleri yapması için yazara iade edilir. Hakemler makaleyi “tekrar gör­mek istiyorum” diyorsa tekrar hakeme gönderilir. Düzeltmelerden sonra edi­tör son kararı verir.

10. Yazıların hakem süreci bittikten sonra dergi editörü tarafından IThenticate programı üzerinden intihal raporu alınır. İntihal oranı %30’u geçmeyen makaleler dergide yayınlanır.

11. Her sayının hakemleri ve hakem raporları kayıt altında tutulur.

 

B. Dipnot ve Kaynaklar

Dipnot Örneği

Kadir Özköse, Sûfî ve İktidar, Birinci Basım, Ensar Yay., Konya 2008, s. 219.

Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu‘l-beyân an te’vîl-i âyi’l-Kur’ân, muhakkik/mütercim, Birinci Basım, Darü’l-fikr, Beyrut, 2000, II, 1.

Not: Dipnotta, aynı kaynağa yapılacak ikinci, üçüncü vb. atıflarda yazarın soyadı kitap ismi birlikte tekrar edilir. Ciltli kitaplarda, cilt roma rakamı, sayfa ise normal rakamla ve araları virgülle ayrılarak gösterilir.

Kaynaklar Örneği

Özköse, Kadir, Sûfî ve İktidar, Birinci Basım, Ensar Yay., Konya, 2008.

et-Taberî, Ebû Cafer Muhammet b. Cerîr, Câmiu’l-beyân an te’vîl-i âyi’l-Kur’an, varsa muhakkik/mütercim, Birinci Basım, Darü’l-fikr, Beyrut 2000.

Not: Bundan sonra her bölümde gösterilen örneklerin ilki “dipnot”, ikincisi ise “kaynakça” için verilmiştir.

Çok Yazarlı Olanlar (İki üç veya daha çok)

Ziya Bursalıoğlu ve Turhan Oğuzkan, İlkokulda Teşkilat ve İdare, Milli Eğitim Yayınevi, İstanbul 1968, s. 12.

Bursalıoğlu, Ziya ve Turhan Oğuzkan, İlkokulda Teşkilat ve İdare, Milli Eğitim Yayınevi, İstanbul 1968.

Not: Çok yazarlı olan İngilizce makalelerde bütün yazarların ismi ve soy ismi yazılmalıdır. Türkçe kitap ve makalelerde, iki isimli ise her ikisi, ikiden çok ise birinci isim kayededilir ve sonuna “ve diğerleri” (vd) diye yazılır

Kurum Yazarlı Olanlar

Türk Dil Kurumu, Yeni Yazım (İmla) Kılavuzu, Altıncı Basım, Ankara 1970, s.19.

Türk Dil Kurumu, Yeni Yazım (İmla) Kılavuzu, Altıncı Basım, Ankara 1970.

Çeviri

William H. Newman, Sevk ve İdare, çev. Kenan Sürgit, TO­DAIE, Ankara 1970.

Newman, William, Sevk ve İdare, çev. Kenan SürgitTODAIE, Ankara 1970.

Derleme

Şeyh Galip, Şeyh Galip Divanından Seçmeler, 1000 Temel Eser Dizisi. Der.: Abdulbaki Gölpınarlı, Milli Eğitim Yayınevi, İstanbul 1971.

Galip, Şeyh, Şeyh Galip Divanından Seçmeler, 1000 Temel Eser Dizisi. Der.: Abdulbaki Gölpınarlı, Milli Eğitim Yayınevi, İstanbul 1971.

Yazar Adı Yazılı Olmayanlar

(Eser adı verilmemiş veya verilmiş ama solma yırtılma gibi nedenlerle okun­muyorsa)

Nereye Gidiyorsun?, Düş Yayınevi, Ankara 1961.

Nereye Gidiyorsun?, Düş Yayınevi, Ankara 1961.

Dergiler

Mehmet Altuntaş, “Tevrat ve Kur’ân’a Göre Yahudilerin Dünyaya Bakışı, ” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 3, sayı: 3, 2013, s. 101.

Altuntaş, Mehmet, “Tevrat ve Kur’ân’a Göre Yahudilerin Dünyaya Bakışı, ” Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: 3, sayı: 3, 2013, ss. 89-110. 

Not: Gazete makaleleri dergi formatında yazılır.

Yayımlanmamış Tez, Rapor Ve Bildiriler

Halil Tekin, “Hacettepe Öğrencileri”,  Doktora Tezi, Hac­ettepe Üniversitesi SBE, Ankara 1971, s. 12.

Tekin, Halil, “Hacettepe Öğrencileri”, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi SBE, Ankara 1971. 

Arşiv Belgeleri

“MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya No: 322.2.2.” 1967.

“MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Arşivi, Dosya No: 322.2.2.” 1967. 

İnternet Kaynakları (Url)

http://www.isam.org.tr, 10/12/2010.  

 

Diğer Bazı Usuller

-Alıntılarda cümle ya da söz öbeklerinin çıkarılması söz konusu ise, çıkarmanın yapıldığı yer, üç nokta ile (...) gösterilir.

-Ayet ve hadis mealleri ile doğrudan yapılan diğer alıntılar çift tırnak içerisinde ve italik olarak kullanılmalıdır.

-Vurgu yapılan kavramlar tek tırnak, cümleler çift tırnak içerisinde gösterilmelidir.

-Ayetlere yapılan atıflar Bakara, 2/15 şeklinde verilmelidir. Hadislere ya­pılan atıflarda ise, Buhârî, “Edeb” 17. şeklinde yapılır.

 

Kısaltmalar şu şekilde kullanılmalıdır:

Hazırlayan – haz.

Neşreden – neş.

Tahkik eden – tah.

Tercüme eden – ter.

Çeviren – çev.

Yayınları –yay.

Tarihsiz – trs

Bakınız – bkz.

Sayfa sayısı – ss.